Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 26. dubna 2024

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 22. března 2024.

 3. AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.

 4. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na FaF UK (č.j. 78/2024) s výhradou legislativně technických oprav.

 5. AS UK navrhuje jmenovat do pracovní skupiny RVH k implementaci doporučení formulovaných NAÚ ve Zprávě o vnějšího hodnocení Bc. Marka Boňka (FSV), Karka Mikulčáka (LFP) a Arnošta Poláka (PřF).

 6. AS UK schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2024 a střednědobého výhledu UK na roky 2025 a 2026.

 7. AS UK schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2024 a doporučuje jej předložit Správní radě UK ke schválení.

 8. AS UK projednal návrh smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 293/6, 294/6, 294/7 a 306 v k. ú. Vestec u Prahy a doporučuje návrh smlouvy spolu s dohodou o umístění stavby předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu s jejím uzavřením.

 9. AS UK projednal návrh smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích hl. m. Prahy parc. č. 2557/197, 2557/198 a 3765/1 v k. ú. Břevnov v souvislosti s přeložkou kabelu univerzity a doporučuje návrh smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu.

 10. AS UK projednal návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se společností Vilémovo, s.r.o. na prostory v zámku v Poděbradech a doporučuje dodatek č. 2 uzavřít.

 11. AS UK projednal návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. UKRUK/182357/2023-2 UK – VÝSTAVBA KAMPUSU ALBERTOV – BIOCENTRUM a předložený návrh schvaluje. AS UK doporučuje tento dodatek č. 1 ke Smlouvě předložit k projednání ve Správní radě UK ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.

 12. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 13. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 14. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 26. duben 2024 12:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám