Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 24. května 2024

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 26. dubna 2024.

 3. AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.

 4. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu UK (č.j. 88/2024) ve znění modifikace předkladatele a s výhradou legislativně technických oprav.

 5. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FHS UK (č.j. 89/2024) s výhradou legislativně technických oprav.

 6. AS UK projednal návrh na řešení žádosti o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce podané žádosti vyhovět.

 7. AS UK navrhuje nominovat na Cenu Arnošta z Pardubic pro vynikající/ho vyučující/ho UK JUDr. Mgr. Marka Dvořáka, Ph.D. (PF).

 8. AS UK projednal návrh smlouvy o koupi pozemku parc. č. 3554 v k. ú. Břevnov od Ing. Petera Foltina pro potřeby Kolejí a menz UK a doporučuje návrh smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu s jejím uzavřením.

 9. AS UK projednal návrh nájemní smlouvy se SPOT Prague – spolek studentů ergoterapie, z.s. na nájem nebytové místnosti v Praze 2, Albertov 2049/7 a vyjadřuje k návrhu nájemní smlouvy kladné stanovisko ve smyslu čl. 51 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy.

 10. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ se „Společností MEPHARED – BAK & SYNER“ a doporučuje tento dodatek ke smlouvě předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu s jeho uzavřením.

 11. AS UK projednal návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. UKRUK/182357/2023-2 UK – VÝSTAVBA KAMPUSU ALBERTOV – BIOCENTRUM a předložený návrh schvaluje. AS UK doporučuje tento dodatek č. 2 ke Smlouvě předložit k projednání ve Správní radě UK ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.

 12. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 13. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 14. AS UK vyjadřuje podporu protestní akci Kolaps systému, konané dne 3. června 2024, tedy v předvečer jednání o státním rozpočtu, a vyzývá zaměstnance a zaměstnankyně Univerzity Karlovy k osobní účasti. AS UK důrazně připomíná, že investice do vysokoškolského vzdělávání je investicí do budoucí prosperity České republiky.

 15. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 25. květen 2024 21:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám