Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. května 2004

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK v Praze dne 20. května 2004

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Staša, Šůra, Vychytil


Host zasedání :

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo projednalo program následujícího zasedání AS UK.

 2. Předsednictvo diskutovalo o otázce prostupnosti studia na UK.

 3. Rektor navštívil jednání Rady vlády pro výzkum a vývoj, kde se mj. projednával rozpočtový výhled na další roky. MŠMT podporuje navýšení finančních prostředků na vzdělávací činnost (zohlední zejm. počet absolventů). Ministerstvo podporuje i navýšení financí na podporu výzkumných záměrů, dle rektora může být – bez jasně stanovených kritérií - posuzování kvality záměrů organizačně značně problematické.

 4. MŠMT vyhlásilo v letošním roce novou soutěž na výzkumná centra. Existuje však i tlak na otevření programu zaměřeného na badatelská centra. MŠMT je připraveno vznik tohoto programu podpořit z rezervního fondu. Dle rektora by se na jeho financování měly podílet i jiné resorty.

 5. Rektor informoval o stavu projednávání senátního návrhu změny zákona o vysokých školách.

 6. Kancléř informoval, že snaha MŠMT je zavést změnu dotací na ubytování studentů vysokých škol již od 1.1.2005.

 7. Kancléř komentoval Zprávu o činnosti UK a Zprávu o hospodaření UK za rok 2003. Na UK pracuje 3800 akademických pracovníků, z toho 9% profesorů a 21 % docentů. Na UK studuje cca 42.500 studentů, z toho 15 % doktorandů. Meziročně výrazně vzrostl počet absolventů. Kancléř upozornil na nevyplácení prospěchových stipendií na některých fakultách. Výdej jídel v menzách dosahuje 30 % kapacity menz. Zásadně vzrostl počet studentů UK, kteří vycestovali v rámci programu ERASMUS. Celkové příjmy UK byly v loňském roce cca 5 mld. Kč (z toho asi 1,3 mld. Kč vlastní činností). Kancléř UK vyzval zejména komise senátu, aby předložené návrhy projednaly a doručily připomínky.

 8. Na příštím zasedání senátu bude předložen návrh změny vzoru Smlouvy o ubytování na vysokoškolských kolejích UK. Změna se zabývá zejm. zavedením inkasní platby.

 9. Změna zdravotnické legislativy upravila dobu studia stomatologie (z šesti na pět let). Je to nutné ošetřit změnou Studijního a zkušebního řádu 1.LF a LF v Plzni. Kancléř požádal předsednictvo, zda by se tyto předpisy mohly projednat ve zkráceném řízení.

 10. Kancléř informoval, že MŠMT zamítlo registraci změny Rigorózního řádu. Vedení UK je připraveno podat proti tomuto rozhodnutí rozklad.

 11. Kancléř dále informoval, že kontrolu na UK zahájil Úřad na ochranu osobních údajů. V této oblasti bude třeba provést řadu změn.

 12. UK se dotýká novela zákoníku práce, zejm. nemožnost uzavřít pracovní poměr na dobu určitou. Probíhají jednání s MŠMT a odborovou organizací.

 13. Kancléř upozornil na novou webovou prezentaci Univerzity Karlovy. Anglická mutace bude spuštěna asi 3 měsíce později než česká verze.

 14. Bylo spuštěno vydávání zaměstnaneckých univerzitních průkazů.

 15. Předsednictvo vyhlásilo volby do AS UK na fakultách a součástech UK začleněných do 2. sboru pro účely voleb do AS UK. Jedná se o Lékařskou fakultu v Hradci Králové, 2. lékařskou fakultu, Husitskou teologickou fakultu, Filosofickou fakultu, Právnickou fakultu a Matematicko-fyzikální fakultu.

 16. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 17. Další zasedání předsednictva AS UK se koná 4. června 2004 v 9.15.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

Michal Pelíšek, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám