Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. září 2004

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 22. září 2004 v Praze

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Staša, Šůra, Vychytil


Hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo projednalo problematiku ubytovávání turistů na kolejích Univerzity Karlovy a navýšení cen ubytování pro samoplátce. Prodiskutovalo odpovědi rektora na otázky z mimořádného předsednictva AS UK ze dne 16. srpna 2004.

 2. V souvislosti se záměrem MŠMT zavést přímé dotace na ubytování studentů vysokých škol předsednictvo diskutovalo o krocích, které musí UK udělat, aby byla na tuto změnu připravena. Bylo navrženo společné jednání sociální komise AS UK a vedení UK a KaM na toto téma.

 3. Kvestor informoval o návrhu stáního rozpočtu na příští rok.

 4. Prof. Hampl informoval o jednání předsednictva Rady vysokých škol.

 5. Kvestor infomoval o přípravě rozvojových projektů. K dnešnímu dni obdržel RUK cca 250 projektů ve výši 290 mil. korun. Z toho 90% projektů nevyhovuje podmínkám zadání MŠMT.

 6. Kancléř informoval o stavu výzkumných záměrů. Jejich hodnocení není veřejné a nedá se tedy předvídat jeho výsledek. Dále informoval o výsledku přijímacího řízení. Z 2000 žádostí o přezkum rektor kladně rozhodl jenom ve dvou případech, což je oproti minulosti značné snížení. Navýšil se však počet kladných rozhodnutí děkanů v přezkumném řízení. Upozornil na nárůst odvolání vypracovaných advokátními kancelářemi.

 7. Kancléř dále informoval o tom, že MŠMT zamítlo rozklad, který UK podala ve věci zamítnutí registrace změny Rigorózního řádu UK. Dalším krokem ze strany UK by mohla být žaloba ke správnímu soudu. Vhodnost tohoto kroku projedná legislativní komise a předloží doporučení plénu AS UK.

 8. Včera (21. září 2004) předala zprávu inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů. V jednom případě konstatuje porušení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Rektorát používá staré formuláře pro zaměstnace RUK, kde se požadují informace o příbuzných. Zpráva předkládá i několik doporučení.

 9. Kvestor informoval o jednání ekonomické komise AS UK.

 10. 10.Předsednictvo projednalo program příštího zasedání AS UK:

  1. Zahájení, určení skrutátorů

  2. Předání osvědčení novým členům AS UK

  3. Schvalování zápisu ze zasedání AS UK z 4. 6. 2004

  4. Informace o činnosti předsednictva AS UK

  5. Vystoupení J. M. rektora UK

  6. Vystoupení členů kolegia rektora UK

  7. Aktualizace dlouhodobého záměru UK

  8. Návrhy smluv o nájmu nebytových prostor

  9. Vnitřní předpisy fakult

  10. Čerpání rezervy na odstranění havárií a celouniverzitní aktivity

  11. Informace z RVŠ

  12. Informace z komisí AS UK

  13. Různé

 11. Kancléř informoval, že podle jeho informací zamýšlí J.M. rektor na příštím zasedání AS UK informovat o evaluaci právnické fakulty.

 12. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 13. Další zasedání předsednictva AS UK se koná ve středu 8. října 2004 v 09.15.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám