Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 21. dubna 2006, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 21. dubna 2006, odpoledne


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Staša, Daniel Frynta, Lenka Phillipová, Tomáš Tvaroh, Marie Dohalská


Přítomni hosté:

Dr. Tomáš Jelínek - kancléř UK

Oldřich Řeháček 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci. Doručeno bylo:

  • Žádost Oldřicha Řeháčka o kompenzaci nákladů spojených s výkonem funkce člena AS UK

  .Předsednictvo AS UK schválilo kompenzaci nákladů Oldřicha Řeháčka spojených s výkonem funkce člena AS UK.

 2. Pan kancléř informoval o přípravě návrhů Statutu UK, Přílohy č. 2 Statutu UK a Grantového řádu UK. Předsednictvo AS UK schválilo zkrácení lhůt pro předložení návrhů vnitřních předpisů univerzity, aby projednávání těchto návrhů mohlo být zařazeno na zasedání Akademického senátu UK dne 2. června 2006, musí být předloženy nejpozději 28. dubna 2006.

  Předsednictvo stanovilo harmonogram projednávání těchto předpisů:

  Termín pro předkládaní stanovisek fakult

  22. května 2006, 17:00

  Termín pro předkládaní pozměňovacích návrhů

  29. května 2006, 17:00

  Termín pro předkložení stanoviska legislativní komse

  30. května 2006, 24:00

  Projednání pléném AS UK

  2. června 2006, 10:00

 3. Předsednictvo projednalo podnět Jána Říhy, zástupce Univerzity Karlovy ve Studentské komoře Rady vysokých škol, aby se Akademický senát Univerzity Karlovy Tímto podnětem se již zabývala sociální komise AS UK. Oldřich Řeháček, předseda sociální komise AS UK, seznámil předsednictvo AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK k podnětu Jána Říhy.

  Předsednictvo AS UK požaduje, aby v podkapitole 3.1 bylo zdůrazněno, že prostředky z veřejných zdrojů mají být primárně určeny na financování veřejných vysokých škol. Dále předsednictvo AS UK doporučuje, aby byl do podkapitoly 3.1 začleněn požadavek změny kritérií financování vysokých škol z kvantitativních na kvalitativní.

  Předsednictvo AS UK odmítá centralizaci stipendijních systémů. V návaznosti na to předsednictvo AS UK doporučuje přeformulovat poslední větu podkapitoly 3.2 tak, aby nemohla být interpretována v tom smyslu, že veřejná vysoká škola nemá právo vyplácet stipendia podle vlastních kriterií./Předsednictvo AS UK podporuje záměr odstranit věkové omezení přístupu k úlevám a výhodám poskytovaným v souvislosti se studiem na vysoké škole.

  Předsednictvo AS UK doporučuje přeformulovat poslední větu v podkapitole 3.5 tak, aby bylo zřejmé, zda z ní plyne, že SK RVS chce usilovat o změnu normativu u studentu s handicapem, či nikoli.

 4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 22. května 2006, v 17:00.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám