Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. května 2006

Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 22. května 2006


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Staša, Lenka Phillipová, Tomáš Tvaroh, Marie Dohalská


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc, J.M. pan rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci AS UK:

  • Požadavky na uvolnění prostředků z celouniverzitní rezervy,

  • Žádost Jána Říhy na kompenzaci nákladů spojených s výkonem funkce zástupce UK v RVŠ,

  • Podnět FHS k systémovému řešení otázky sexuálního obtěžování na UK

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedění UK.

    a. 

  J.M. pan rektor informoval o Estonském setkání spolku nejstarších univerzit „Coimbra“, kterého je Univerzita Karlova členem. Pan rektor konstatoval, že v tomto spolku má Univerzita Karlova vybudováno dobré postavení.

  Pan rektor dále informoval o jednání kolegia rektora, které řešilo otázku důsledků demonstrace desítky studentů na pražském hlavním nádraží proti údajnému nesprávnému hospodaření univerzity s kolejemi. Vedení univerzity se domnívá, že organizátoři by měli svá tvrzení doložit nebo se omluvit.

    b. 

  Pan kancléř informoval o přípravě Zásad letního ubytování v kolejích UK. Dále pan kancléř informoval o přípravě nového znění Vzoru smlouvy o ubytování a návrhu Opatření rektora, které by nově upravovalo systém poskytování stipendií na podporu ubytování na univerzitě. Oba dokumenty budou v případě kladného vyjádření Sociální komise AS UK předloženy ke schválení Předsednictvu AS UK v rámci prázdninového zmocnění.

  Pan kancléř dále informoval o ukončení první etapy podávání žádostí o sociální stipendia. Podáno bylo přibližně 400 žádostí.

  Dále informoval o průběhu projednávání registrace vnitřních předpisů schválených AS UK na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

  Stručně informoval o jednání se zástupci fakult o zpuštění kreditního systému na celé univerzitě; o přípravě fakultních pravidel organizace studia, s devíti fakultami již byly projednány konkrétní návrhy příslušného vnitřního předpisu.

    c. 

  Pan kvestor informoval o přípravě projektů operačních programů Evropské unie.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání AS UK dne 2. června, který sestavilo takto:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům AS UK

  2. Kontrola zápisu zasedání AS UK 21. dubna 2006

  3. Vystoupení J.M pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  4. Vnitřní předpisy UK

  5. Vnitřní předpisy fakult

  6. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2005

  7. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2005

  8. Návrh úpravy cen studentského stravování v menzách UK

  9. Návrh stanovení standardních cen ubytování v kolejích UK

  10. Smlouvy

  11. Zmocnění Předsednictva AS UK jednat jménem AS UK v době letních prázdnin

  12. Informace z komisí AS UK

  13. Informace z RVŠ

  14. Různé

 4. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 2. června 2006 v 9:00 na sekretariátu AS UK.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK

Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám