Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. listopadu 2005

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 15. listopadu 2005, 18:00


Přítomni členové:

Hála, Jareš, Royt, Staša, Vychytil


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek

Ing. Josef Kubíček


 1. Předsednictvo zkontrolovalo zápisy ze zasedání předsednictva 7., 19. a 26. října 2005.

 2. Předseda AS UK poděkoval členům předsednictva za přípravu a organizaci volby kandidáta na funkci rektora UK.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu:

  • Oznámení o stanovení data účinnosti u schválených změn vnitřních předpisů 3.LF

  • Rezignace Jána Říhy (HS), Dr. Daniely Tinkové (FHS) a Jakuba Hodana (FaF).

   Prof. Hála (MFF), předseda AS UK vyzval Hlavní volební komisi, aby povolala za členy AS UK Dr. Matouška (FHS) a Jakuba Čierneho (FaF). Zvolený náhradník za studenty Miroslav Jašurek již ukončil studium a není členem akademické obce UK, předsednictvo proto vyhlásilo doplňovací volbu na uprázdněné místo člena AS UK ve studentské kurii za FHS.

  • Jmenovat Jána Říhu členem Sociální komise

  • Principy rozdělení dotace na vzdělávání na UK

  • Návrhy delegátů do RVŠ za fakulty (byli doručeny jenom: FaF, KTF, PedF, MFF, 3.LF, LF HK, FF a 1.LF) a za UK (prof. Bednář).

   Předsednictvo AS UK vyzvalo akademické senáty fakult, které do stanovené lhůty nepředložili návrhy delegátů do Rady vysokých škol, aby tak bezodkladně učinily do 18. listopadu 2005.

  • Kompenzaci nákladů spojedných s výkonem funkce člena AS UK

  Do 18. listopadu bude doručeno:

  • Smlouvy (budou postoupeny ekonomické komisi AS UK)

  • žádosti na čerpání rezervy na celouniverzitní aktivity (budou postoupeny ekonomické komisi AS UK)

  • Principy pro rozdělení dotace na UK (bude postoupeno ekonomické komisi AS UK)

 4. Předsednictvo AS UK označilo navrženou změnu Volebního a jednacího řádu AS UK jako komplexní. A stanovilo harmonogram projednávání této změny:

  předložení návrhu

  26. října 2005

  předložení stanovisek AS fakult, děkanů, ředitelů, rektora

  30. prosince 2005

  předložení pozměňovacích návrhů členů AS UK

  6. ledna 2006

  předložení stanoviska Legislativní komise AS UK

  17. ledna 2006

  projednávání

  20. ledna 2006

 5. Předsednictvo AS UK se seznámilo s novelou zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, kterou schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 26. října 2005 (sněmovní tisk 959), na základě doporučení legislativní a sociální komise AS UK, zaslalo dopis předsedovi Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, předsedovi garančnímu výboru a předsedovi garančního podvýboru.

  Předsednictvo AS UK zároveň vzalo na vědomí návrh výkladu čl. 67 odst. 2 Statutu UK a doporučuje plénu AS UK schválit jej v navrhovaném znění:

  „Do dne nabytí účinnosti změny vnitřního předpisu Univerzity Karlovy v Praze věcně odpovídající novele zákona o vysokých školách v části týkající se zrušení dosavadních ustanovení § 32 písm. b) a c) se postupuje podle studijních a zkušebních řádů fakult a podle stipendijních řádů fakult ve znění platném ke dni nabytí účinnosti této novely.“

 6. Předsednictvo schválilo Pořad zasedání AS UK 2. prosince 2005.

  1. Zahájení, určení skrutátorů

  2. Kontrola zápisů ze zasedání AS UK 7., 19. a 26. října 2005

  3. Vystoupení J.M. pana rektora UK

  4. Vystoupení členů kolegia rektora UK

  5. Výklad čl. 67 odst. 2 Statutu UK

  6. Jmenování nového člena Vědecké rady Univerzity Karlovy

  7. Delegace do Rady vysokých škol

  8. Smlouvy

  9. Uvolnění prostředků z rezervy na celouniverzitní aktivity

  10. Principy rozdělení dotace na UK

  11. Různé

 7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 2. prosince 2005 v 9:00. Další zasedání předsednictva AS UK se bude konat 15. prosince 2005 v 17:00.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v.r.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám