Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. prosince 2005

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 15. prosince 2005, 17:00


Přítomní členové:

Hála, Jareš, Royt, Staša, Vychytil


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek 1. Předsednictvo zkontrolovalo zápisy ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. listopadu a 2. prosince 2005.

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu:

  • Návrh delegáta v RVŠ za FF UK

  • Bilanční zpráva RVŠ

  • Oznámení AS FF UK o zvolení kandidáta na funkci děkana FF UK

  • Zápis ze zasedání Vědecké rady UK ze dne 24. listopadu

  • Stanovisko děkana 1. LF, ředitele COŽP, CTS ke komplexní změně VaJŘ AS UK

  • Pozměňovací návrhy doc. Macháčka a dr. Bojara ke komplexní změně VaJŘ AS UK

 3. Předsednictvo se seznámilo s realizací kompenzace některých nákladů spojených výkonem funkce člena AS UK. Za celý akademický senát byl vznesen požadavek na šest dobíjecích kupónů mobilních operátorů. Kopie požadavku je uložena v archivu sekretariátu AS UK. Předsednictvo schválilo vydání dobíjecích kupónu mobilních operátorů členům AS UK 3 dobíjecí kupony T-mobile Oldřichovi Řeháčkovi (PF), 2 dobíjecí kupony T-mobile Pavlu Vychytilovi (1.LF), jeden dobíjecí kupon Oskar Stanislavě Kuckové (MFF), a jeden dobíjecí kupon Oskar Petru Brezinovi (FHS).

 4. Předsednictvo projednalo požadavek AS UK na zveřejnění dopisů zaslaných předsednictvem AS UK předsedovi 15. listopadu 2005 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedům příslušného výboru a podvýboru. Konstatovalo, že do zahájení zasedání předsednictva 15. prosince nebylo doručené odpovědi ani jednoho z adresátů. Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k tomu, že dopisy nebyly adresovány jako otevřené, předsednictvo AS UK rozhodlo zveřejnit informaci, že dne 15. listopadu 2005 Předsednictvo AS UK zaslalo jmenovaným dopis, v němž upozornilo na znepokojení, které v akademické obci vyvolává snaha omezení pravomocí akademických senátů vysokých škol a na webových stránkách AS UK zveřejnit stanovisko předsednictva AS UK ke snaze omezení pravomocí senátů. Tato informace pak má být zveřejněná na stránkách I-fora a prostřednictvím ČTK. O dalším postupu bude předsednictvo jednat na svém příštím zasedání.

 5. Předsednictvo se dále zabývalo otázkou zvýšení aktivity členů AS UK. Rozhodlo, že součástí zprávy o činnosti AS UK, která má být vypracována do příštího zasedání předsednictva, má být také informace o účasti členů AS UK na zasedáních AS UK, o četnosti zasedání pracovních komisí AS UK, o četnosti zasedání a účasti členů předsednictva na zasedáních předsednictva.

 6. Příští zasedání se bude konat 9. ledna 2006 v 17:00.

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UKzapsal

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám