Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. dubna 2006

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 10. dubna 2006

Přítomní členové předsednictva:

PAS UK: Jan Hála, Josef Staša, Daniel Frynta, Lenka Phillipová, Tomáš Tvaroh, Marie Dohalská


Přítomní hosté:

Dr. Tomáš Jelínek - kancléř

zástupci FF UK přítomni pouze při projednávání bodu 2.: Alexander Guha, Šárka Maroušková,, Jaroslav Machaň, Milan Beneš, Kateřina Reichlová, Giuseppe Maiello, Jan Kalivoda, Petr Kubiš, Michal Stehlík, Katka Volná, Petr Zemánek
 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Doručeno bylo:

  • Dopis studentů FF UK

  • Připomínky ke změnám vnitřních předpisů UK

  • pozměňovací návrhy ke změnám vnitřních předpisů UK

  • Zápis z Vědecké rady UK

  • Dopis z CERGE

 2. Předsednictvo AS UK se zabývalo otázkou volebních stížností vznesených v souvislosti s lednovými volbami do AS FF UK, důvodovou zprávou AS FF UK ze dne 14. března 2006 a všemi dalšími podklady, které v této věci obdrželo. V rozpravě vyslechlo názory přítomných členů akademické obce FF UK. Konstatuje, že pochybení, k nimž při přípravě a průběhu voleb došlo, mohlo ovlivnit výsledné pořadí zvolených kandidátů a/nebo náhradníků.

  Předsednictvo AS UK doporučuje orgánům FF UK, aby zajistily co nejrychleji nápravu. Za optimální řešení považuje zkrácení funkčního období současného AS FF UK cestou novely vnitřního předpisu fakulty a vyhlášení nových voleb. Toho lze podle názoru předsednictvo AS UK dosáhnout již na nejbližší schůzi AS FF UK, která je svolána na 13. 4 2006. Podrobnější návrhy jsou obsaženy v příloze.

  Předsednictvo AS UK vítá ujištění děkana FF UK, že je připraven podat návrhy změn vnitřního předpisu FF UK, jejímž smyslem je zajistit výše uvedené řešení.

  Pro případ, že se problém nepodaří výše uvedeným způsobem vyřešit, doporučuje předsednictvo AS UK rektorovi UK postupovat podle § 9 odst. 1, písm. j) zákona o vysokých školách a článku 36 a) VJŘ AS UK.

  Předsednictvo AS UK oceňuje připravenost členů a náhradníků současného AS FF UK řešit problém za cenu rezignace na své funkce.

 3. Předsednictvo AS UK prodloužilo lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů do 13.4. 2006 do 18:00.

 4. Předsednictvo AS UK jednalo o změně termínu červnového zasedání AS UK. Konstatovalo, že zasedání uvažovaný posun do května a přidání dalšího zasedání na konci června není smysluplný. Zapisování/přihlašování/ objednávání do kolejí bude probíhat do 25.6. 2006 a to bez ohledu na čas zapsání.

 5. Předsednictvo AS UK se rozhodlo objednat pro studentskou komoru Modrou posluchárnu na přednášku o třídění odpadu. Termín upřesní kolegyně Phillipová.

 6. Předsednictvo AS UK připravilo program zasedání AS UK (21.4. 2006).

 7. Příští zasedání předsednictva se bude konat 21. 4 2006 od 9:00 na sekretariátu senátu.

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK
Příloha: Návrh změny vnitřního předpisu FF UK a doporučení k vyhlášení voleb

A.


Vnitřní předpis, jímž se mění a doplňuje Volební a jednací řád AS FF UK

AS FFUK se na návrh děkana FF UK usnesl dne 13. dubna 2006 na tomto vnitřním předpisu:


Čl. I


 1. Čl. 5 odst. 9 Volebního a jednacího řádu AS FF UK se vypouští.

 2. Za čl. 17 Volebního a jednacího řádu AS FF UK se vkládá část IIa, která zní:


“Část IIa


Zvláštní ustanovení


Čl. 17a


Funkční období senátu zvoleného ve volbách konaných ve dnech … (doplnit termíny v obou kuriích, u studentské kurie termíny 3. kola) končí dnem 30. dubna 2006.”


Čl. II


 1. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem schválení AS UK.

 2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti třetím dnem po nabytí platnosti.
B.

Usnesení o vyhlášení voleb do AS UK musí být podmíněno tím, že novela Volebního a jednacího řádu AS FF UK, bude schválena AS UK. Termín voleb musí být stanoven nejdříve za 1 měsíc (čl. 3 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FF UK).


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám