Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. března 2007

Zápis ze zasedání (2.) předsednictva AS UK ze dne 19. března 2007


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Lenka Philippová, Josef Staša;

Marie Dohalská na telefonu


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J.M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan FF UK

PhDr. Jan Kalivoda, předseda AS FF UK

Samuel Zajíček, člen předsednictva AS FF UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo došlou poštu senátu:

  • Písemná podoba žádosti AS PřF o přezkoumání rozhodnutí HVK o platnosti voleb do AS UK na PřF.

  • Oznámení o úmrtí doc. Marie Kubínové (PedF)

  • Poštovné AS UK za uplynulý měsíc

  • Oznámení o zvolení nového předsednictva AS LF HK

  • Pozvánka na zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

  • Žádost bc. Jána Říhy na kompenzaci nákladů spojených s výkonem funkce delegáta Univerzity Karlovy ve Studentské komoře Rady vysokých škol

  • Návrh změny Statutu LF HK

  • Návrh pravidel pro přiznávání stipendií na ETF

  • Návrh pravidel pro přiznávání stipendií na FF

  • Návrh pravidel pro přiznávání stipendií na PedF

  • Návrh pravidel pro přiznávání stipendií na FSV

  • Návrh pravidel pro přiznávání stipendií na MFF

  • Žádost CERGE na úpravu rozpočtu CERGE o částku 1,5 mil. korun. Vedení Univerzity konstatovalo, že s žádostí CERGE nebylo předem seznámeno a tato žádost tedy není panem rektorem senátu oficiálně předložena.

  • Podkladové materiály pro zasedání AS UK 30. března 2007: Návrh J.M. pana rektora UK na zřízení společného pracoviště LF HK a FaF - Katedry Tělesné výchovy v Hradci Králové, návrh na jmenování nového člena VR UK, Návrh změny Opatření J.M. pana rektora UK na poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK, Návrh rozpočtu UK na rok 2007, Návrh rozpisu státní neinvestiční dotace a příspěvku na UK pro rok 2007, Návrh smlouvy a Odpis pohledávky.

 2. Předsednictvo AS UK vyslechlo zprávu o činnosti vedení univerzity.

  J.M. pan rektor informoval o uzavření smlouvy s Akademií věd České republiky o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů. Dále pan rektor informoval o přípravě rozpočtu UK na rok 2007 a rozpisu státní neinvestiční dotace a příspěvku na UK pro rok 2007. Pan rektor dále stručně informoval o přípravě výjezdního zasedání rozšířeného kolegia rektora UK a o situaci ohledně Rady vlády pro výzkum a vývoj.

  Pan kvestor informoval o přípravě rozpočtu UK na rok 2007 a rozpisu státní neinvestiční dotace a příspěvku na UK pro rok 2007 a stručně uvedl změny oproti roku 2006.

 3. Předsednictvo AS UK na základě Časového plánu zasedání AS UK v letním semestru akademického roku 2006/2007 upřesnilo termín řádného zasedání AS UK na 30. března 2007 a projednalo návrh programu tohoto zasedání:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům AS UK

  2. Schválení programu zasedání AS UK

  3. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK dne 23. února 2007

  4. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  5. Jmenování nového člena Vědecké rady UK

  6. Rozpočet UK na rok 2007

  7. Rozpis státní neinvestiční dotace a příspěvku na UK v roce 2007

  8. Změna Opatření rektora na Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK

  9. Schválení Katedry tělesné výchovy v Hradci Králové

  10. Vnitřní předpisy fakult

  11. Odpis pohledávky

  12. Smlouvy

  13. Informace z pracovních komisí AS UK

  14. Informace z RVŠ

  15. Různé

 4. Předsednictvo AS UK projednalo žádost bc. Jána Říhy na kompenzací nákladů spojených s výkonem funkce delegáta ve Studentské komoře Rady vysokých škol a schválilo vydání požadovaných dobíjecích ve výši 1200,- korun.

 5. Předsednictvo AS UK spolu s panem rektorem a přítomnými členy vedení UK jednalo s děkanem FF, zástupci AS FF, zástupci sociální komise AS UK ve věci podnětu FF ohledně stipendíí za vynikající studijní výsledky. Vyslechlo stanovisko zástupců vedení FF a zástupců AS FF a po diskusi konstatovalo, že nejlepším řešením je vyhodnotit stávající systém stipendií za vynikající studijní výsledky po dvou letech a až na základě takového hodnocení diskutovat o případné korekci.

 6. Předsednictvo AS UK projednalo s kancléřem UK a se zástupkyní předsednictva akademického senátu Husitské teologické fakulty způsob vyhlášení voleb do Akademického senátu Husitské teologické fakulty a konstatovalo, že dokument, kterým se vyhlášení voleb do AS HTF oznamuje akademické obci, obsahuje zásadní nedostatky. Pro zajištění standardního průběhu voleb je nutné neodkladně sjednat nápravu zahrnující zejména zrušení podmínky 30% účasti pro platnost voleb, jednoznačné určení termínu voleb, výklad ustanovení o nutnosti získat „prostou většinu z odevzdaných hlasů“ a potvrzení skutečnosti o konání voleb zvlášť ve studentské a v zaměstnanecké části AO fakulty.

 7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 30. března 2007 v 9:00 na sekretariátu AS UK.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám