Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. května 2007

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK zde dne 14. května 2007

Přítomni členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Lenka Philippová, Josef Staša;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci doručenou AS UK:

  • Pozvánka na prezentaci knihy Nemoci štítné žlázy

  • Doručené stanoviska a připomínky k předloženým návrhům univerzitních vnitřních předpisů KaM, 1.LF, KTF, PřF, FF, AS PřF, AS 3.LF, AS FHS, CERGE, AS 2.LF, LF HK a AS LF HK

  • pozvánka na 5. sněm RVŠ dne 22. května 2007

  • změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

  • Zápis ze zasedání Vědecké rady UK ze dne 29. března 2007

  • Nový předseda AS PedF dr. Stracený

  • Novela VaJŘ AS ETF

  • Podkladové materiály pro zasedání AS UK 25. května 2007

 2. Předsednictvo AS UK vyhlásilo volby do AS UK na fakultách zařazených podle přílohy č. 3 Statutu UK do druhého sboru (Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2. lékařská fakulta, Husitská teologická fakulta, Filozofická fakulta, Právnická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta).

 3. Hosté

  Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení univerzity.


  J. M. pan rektor informoval o průběhu výjezdního zasedání rozšířeného kolegia rektora UK, které se konalo ve dnech 23. a 24. dubna 2007 v Roztokách u Prahy. Dále pan rektor informoval o přípravě společné vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí k hospodaření vysokých škol, České konferenci rektorů byl doručen návrh vyhlášky k připomínkování. Rektoři jednomyslně uplatnili řadu připomínek vůči ustanovením, která jsou nad rámec vysokoškolského zákona nebo přímo proti jeho znění. Dále pan rektor informoval o přípravě státního rozpočtu na příští rok, který se nese ve znamení úsporných opatření. Pan rektor dále informoval o záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vypracovat „Bílou knihu terciálního vzdělávání v ČR“, která by byla východiskem pro přípravu zákona terciálního vzdělávání (tento zákon by nahradil dosavadní vysokoškolský zákon). Pan rektor přivítal záměr místopředsedy AS UK dr. Josefa Staši uspořádat odbornou vědeckou konferenci věnované akademické samosprávě. Pan rektor se stal členem podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vysoké školy. Z vnitřně-univerzitních záležitostí pan rektor informoval o průběhu 4. kola Grantové agentury UK, které oproti minulosti probíhá za jiných podmínek, pan rektor uvítal navýšení přihlášek z humanitních oborů. Pan rektor se zmínil i o situaci na Husitské teologické fakultě, kde proběhly volby kandidáta na funkci děkana. Akademický senát HTF zvolil prof. Láška. Přesto velkou snahu provizorního vedení fakulty i vedení univerzity nalézt řešení vzniklé situace je pořád nutné pracovat na zlepšení ekonomické situace fakulty. V tomto ohledu se připravuje žádost o další finanční výpomoc. Nového děkana zvolil i Akademický senát FHS, stal se ním doc. PhDr. Ladislav Benyovszky. Stručně pan rektor informoval o zasedání ERC (European Research Council), které se koná 14. května 2007 v Praze; dále o svém stanovisku k výstavě Bodies, návrhu na zřízení Centra pro přenos poznatků a technologií a o dalším pokroku s transformací Kolejí a menz.


  Pan kancléř uvedl žádost vedení univerzity na změnu předložené dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu Univerzity na komplexní, aby mohla být v modifikaci předložená změna Nakladatelství Karolinum na další součást univerzity s právem hospodaření. V diskuzi k tomuto záměru vedení univerzity ujistilo předsednictvo AS UK, že záměr má oporu jak v dalších součástech, tak v ediční komisi a v akademické obci nejsou námitky. Dále pan kancléř informoval o dalších činnosti komise pro transformaci Kolejí a menz na obecně prospěšnou společnost.

 4. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání AS UK 25. května 2007:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům AS UK

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 30. března 2007

  3. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  4. Zřízení Centra pro přenos poznatků a technologií

  5. Vnitřní předpisy univerzity

  6. Výroční zpráva o činnosti UK v roce 2006

  7. Výroční zpráva o hospodaření UK v roce 2006

  8. Vnitřní předpisy fakult

  9. Uvolnění rezervy

  10. Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK

  11. Opatření rektora, kterým se stanoví Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

  12. Opatření rektora, kterým se vydává Vzor smlouvy o ubytování

  13. Opatření rektora, kterým se stanoví Standardní ceny za ubytování

  14. Návrhy smluv

  15. Informace z komisí AS UK

  16. Informace z RVŠ

  17. Zmocnění předsednictva AS UK jednat jménem AS UK v době letních prázdnin 2007.

  18. Různé

 5. Příští zasedání Předsednictva AS UK se uskuteční 25. května, v 9:00 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám