Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. října 2007

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. října 2007

Přítomni členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Josef Staša;


Omluveni členové předsednictva:

Lenka Philipová;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

 1. Předsednictvo AS UK projednalo došlou poštu senátu:

  • Výroční zpráva o činnosti Právnické fakulty za rok 2006,

  • Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě,

  • Zápis ze zasedání Vědecké rady UK ze dne 28. června 2007,

  • Dopis Mgr. Jana Šrámka a Mgr. Ondřeje Roubínka o pronájem současného „Billiard Clubu“ a

  • Pozvánka dr. Miroslavy Hejnové ředitelky historických a hudebních fondů Národní knihovny ČR na 1. zasedání pracovní skupiny pro revitalizaci Klementina.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s dopisem Mgr. Jana Šrámka a Mgr. Ondřeje Roubínka a vzalo na vědomí informaci ing. Josefa Kubíčka, kvestora UK, o setkání s panem Šrámkem a Roubínkem a o způsobu vyhlašování veřejné soutěže na pronájem těchto prostor.

 3. Předsednictvo AS UK na základě pochybností o výkladu čl. 7 odst. 10 Statutu Univerzity Karlovy v Praze postoupilo výklad ze dne 27. června 2007 k posouzení Legislativní komisi AS UK.

 4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení univerzity o předkládaných podkladových materiálech pro zasedání AS UK 25. května 2007:

  • Aktualizace Dlouhodobého záměru univerzity pro rok 2007/2008,

  • Dlouhodobá pravidla rozdělování příjmů univerzity,

  • Návrh na založení obchodní společnosti AB Pharma s.r.o. a

  • Návrhy dvou nájemních smluv s paní Adélinou Starostovou a jedné smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce.

  Návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru a návrh Dlouhodobých pravidel rozdělování příjmů univerzity vycházejí z jednání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo ve dnech 23. a 24. dubna 2007 v Roztokách u Prahy. Aktualizace Dlouhodobého záměru byla projednána Vědeckou radou univerzity dne 27. září 2007. Všechny materiály byly projednány s děkany na zasedání rozšířeného kolegia rektora dne 1. října 2007. Předsednictvo AS UK postoupilo všechny předkládané materiály k projednání Ekonomické komisi AS UK.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání AS UK 25. května 2007:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům AS UK

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 25. května 2007

  3. Informace o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin

  4. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  5. Aktualizace Dlouhodobého záměru UK pro akademický rok 2007/2008

  6. Dlouhodobá pravidla rozdělování příjmů Univerzity Karlovy v Praze

  7. Návrh na založení obchodní společnosti AB Pharma s.r.o.

  8. Vnitřní předpisy fakult a součástí

  9. Návrhy smluv

  10. Informace z komisí AS UK

  11. Informace z RVŠ

  12. Různé

 6. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace o činnosti vedení univerzity.

  J. M. pan rektor informoval o přípravě státního rozpočtu na rok 2008: v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školy bylo navrhované snížení oproti minulému roku o 2 mld. korun. Česká konference rektorů opakovaně vyjádřila znepokojení nad navrhovaným snížením rozpočtu pro vysoké školy. Rektoři poté iniciovali schůzku jak s ministryní školství, tak s předsedou vlády. Uskutečnilo se několik schůzek kde se postupně podařilo vyjednat snížení schodku (nejdříve přibližně o 1 mld., poté o dalších 0,5 mld. korun). Přesto však v rozpočtu vysokých škol chybí přibližně 700 mil. Korun na pokrytí nárůstu počtu studentů . Pan rektor upozornil, že je to poprvé od revoluce 1989, kdy dochází k takové situaci v rozpočtu na vzdělávací činnost pro vysoké školy.

  Dále pan rektor informoval o situaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, která se ani zdaleka nedá hodnotit jako standardní. V posledních měsících zde přestala pracovat řada kvalitních odborníků. Na ministerstvu pokračovala práce na přípravě tzv. Bílé knihy terciárního vzdělávání a společné vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí k hospodaření vysokých škol s příspěvkem ze Státního rozpočtu, bohužel se situace na ministerstvu výrazně odráží na kvalitě obsahu i procesu přípravy těchto dokumentů. V průběhu června obdržela reprezentace vysokých škol neoficiální návrh již zmíněné vyhlášky, ke kterému České konference rektorů uplatnila řadu připomínek vůči ustanovením, která jsou nad rámec nebo dokonce přímo v rozporu se zněním vysokoškolského zákona. V září obdržela reprezentace vysokých škol k připomínkování oficiální verzi návrhu vyhlášky, ve kterém ministerstvo některé připomínky České konference rektorů akceptovalo, ale podstatné výhrady nebyly zohledněny. Opět tedy reprezentace vysokých škol své připomínky uplatnila. Návrh byl postoupen rovněž Podvýboru pro vysoké školy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který uplatnil obdobné připomínky jako reprezentace vysokých škol. Pokud jde o přípravu Bílé knihy, zaměření úvodních tezí i kvalita semináře k došlým připomínkám vyvolávají oprávněné pochyby. Velmi významným způsobem byla situací na ministerstvu poznamenaná práce na přípravě operačních programů, zejména však programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI), o jehož aktuálním stavu pan rektor podrobně informoval.

  Pan rektor pak stručně informoval o průběhu přijímacího řízení a ubytování studentů na kolejích, o vývoji při budování IS UK,o přípravě projektu rozvojových programů a o jednání Vědecké rady UK ve věci řízení ke jmenování profesorem paní doc. PhDr. Hany Gladkové, CSc. a dalších záležitostech.

  V závěru svého vystoupení informoval pan rektor o jednání Univerzity Karlovy s  vysokými školami: Vysokou školou ekonomickou a Českým vysokým učením technickým, o dalším osudu hotelu Krystal na Praze 6. Obě vysoké školy projevily zájem budovu odprodat a vedení univerzity po zvážení ekonomických důsledků případného odprodeje a prostorových požadavků fakult (zejména FF, FHS i FSV) se rozhodlo zahájit jednání o odkoupení podílů, které patří těmto vysokým školám. Vedení univerzity požádalo předsednictvo AS UK vzhledem k harmonogramu vyjednávání o svolání mimořádného zasedání senátu s jediným bodem programu na polovinu listopadu 2007.

 7. Předsednictvo AS UK projednalo žádost vedení univerzity o svolání mimořádného zasedání AS UK v  listopadu 2007 a stanovilo možné termíny mimořádného zasedání AS UK na 14. listopadu 2007 v 17.00 hod v Modré posluchárně (v tento den se bude rovněž konat slavnostní shromáždění akademické obce univerzity v 18.30) a na 16. listopadu 2007 v 10.00 hod v Malé aule Karolina. Ve kterém z těchto termínů se mimořádné zasedání uskuteční bude upřesněno na zasedání AS UK 12. října 2007 podle možností členů senátu.

 8. V bodu různé se diskutovalo o plánované odborné konferenci k vysokoškolské samosprávě, tento podnět podal dr. Josef Staša. Konference by se měla uskutečnit v roce 2008 v rámci 660 výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Dále se diskutovalo o zkušenostech fakult se srovnávacími testy společnosti SCIO.

 9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat v úterý 12. 10. od 9:00
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám