25. května 2007

Usnesení přijata na zasedání AS UK 25. května 2007

 1. AS UK schválil pořad jednání včetně navržené změny.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK 30. března 2007.

 3. AS UK vzal na vědomí vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK.

 4. AS UK zřizuje ke dni 1. července 2007 Centrum pro přenos poznatků a technologií jako další součást Univerzity Karlovy.

 5. AS UK schválil změnu Vnitřního mzdového předpisu UK ve znění schválené modifikace.

 6. AS UK schválil komplexní změnu Přílohy č. 2 Statutu UK ve znění schválené modifikace.

 7. AS UK schválil Výroční zprávu o činnosti UK v roce 2006.

 8. AS UK schválil Výroční zprávu o hospodaření UK v roce 2006

 9. AS UK schválil

  • Volební a jednací řád Akademického senátu 1.LF

  • Změnu pravidel pro organizaci studia na 1.LF

  • Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS

  • Změnu Statutu FaF

  • Změnu Statutu FSV

  • Organizační řád CPPT

  • Organizační řád Nakladatelství Karolinum

 10. AS UK projednal žádosti vedení univerzity na čerpání celouniverzitní rezervy a schválil uvolnění:

    a. 

  4 000 000 Kč na ekonomickou stabilizaci HTF formou navýšení příspěvku.

 11. AS UK projednal žádosti jednotlivých fakult a součástí UK na čerpání celouniverzitní rezervy a schválil uvolnění:

    a. 

  107 768 Kč pro 1.LF na odstranění havarijního stavu střešního pláště objektu Albertov 4, Praha 2,

    b. 

  64 115 Kč pro 1.LF na odstranění havarijního stavu kanalizační stoupačky v objektu Kliniky rehabilitačního lékařství Albertov 7, Praha 2,

    c. 

  19 115 Kč pro 1.LF na odstranění havarijního stavu střechy objektu U Nemocnice 5, Praha 2 a

    d. 

  49 856 Kč pro SBZ na odstranění havárie hlavního vodovodního řadu před objektem Bruslařská 10, Praha 10.

 12. AS UK projednal návrh opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK a vyjádřil s tímto návrhem svůj souhlas.

 13. AS UK projednal návrh opatření rektora, kterým se stanoví Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a vyjádřil s tímto návrhem svůj souhlas.

 14. AS UK projednal návrh opatření rektora, kterým se vydává Vzor smlouvy o ubytování a vyjádřil s tímto návrhem svůj souhlas.

 15. AS UK projednal návrh opatření rektora, kterým se stanoví Standardní ceny za ubytování a vyjádřil s tímto návrhem svůj souhlas.

 16. AS UK zmocnil předsednictvo AS UK v době letních prázdnin akademického roku 2006/2007 jednat jménem AS UK.

 17. AS UK projednal:

    a. 

  návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene výstavby, provozu, údržby a úprav stavby „Protipovodňové opatření na ochranu hl.m.Prahy, E0007 Troja, část 11 Troja“ na pozemcích p.č.1618/2 a p.č.1625/1 v k.ú. Troja a na pozemcích p.č.532 a p.č.4110/2 v k.ú. Libeň“ ve prospěch hl.m. Prahy,

    b. 

  návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu zařízení distribuční soustavy v trafostanici v objektu koleje Větrník čp. 1932 na pozemku parc. č.3564/2 v  k.ú. Břevnov ve prospěch firmy PREdistribuce a.s. a

    c. 

  návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu kabelového vedení v pozemcích p.č.1411, p.č.1413/1, p.č.1548 a p.č.1524 v  k.ú. Nové Město, obec hl.m.Praha, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.

  vyjadřuje s těmito návrhy svůj souhlas a doporučuje je předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst.1 písm. c) zák.č.111/1998 Sb. k uzavření příslušných smluv.

 18. Vzhledem k řadě změn právních předpisů a vnitřních předpisů UK, k nimž došlo od doby schválení většiny vnitřních předpisů fakult a dalších součástí, považuje AS UK za potřebné provést porovnání souladu vnitřních předpisů fakult a součástí s právními předpisy a vnitřními předpisy UK a odstranit zjištěné nesrovnalosti. Pověřuje proto legislativní komisi AS UK, aby se zabývala otázkou depurace vnitřních předpisů na UK s tím, že

  • pověří některé své členy přípravou podkladových materiálů s tím, že první etapa proběhne do 31. srpna t. r.,

  • zaujme k těmto materiálům stanovisko s tím, že první etapa proběhne do 20. září t. r.,

  • uvědomí bezodkladně poté děkany a předsedy akademických senátů fakult o svém stanovisku a doporučí jim, aby připravili a předložili návrhy novel vnitřních předpisů, jimiž budou nesrovnalosti odstraněny,

  • zajistí metodickou pomoc při přípravě uvedených návrhů formou konzultací fakult a dalších součástí s pověřenými členy legislativní komise,

  • předloží příštímu zasedání AS UK zprávu o dosavadním průběhu prací na depuraci vnitřních předpisů na UK.

 19. AS UK vzal na vědomí informace z komisí.

 20. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám