Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. května 2008

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. května 2008

Přítomní členové předsednictva:

Jan Hála, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Richard Chudoba, Petr Hach;


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK;

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK;

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK;


 1. Předsednictvo AS UK projednalo došlou korespondenci senátu.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval o jednání s Národní knihovnou, dne 15. května 2008 má být uzavřena smlouva mezi UK a NKP o možném využívání prostor budovy Klementina. Pan rektor dále informoval o přípravě změny imatrikulací a promocí na UK, předsednictvu AS UK byl předán statistický přehled vytíženosti Velké auly Karolina.

  Pan rektor dále informoval o přípravě návrhu zakoupení části vlastnického podílu k areálu Krystal od Vysoké školy ekonomické a stručně uvedl mechanizmus financování nákupu). Předsednictvo AS UK postoupilo tento návrh k posouzení Ekonomické komisi.

  Dále pan rektor informoval o přípravě transformace Kolejí a menz do podoby zájmového sdružení právnických osob. Na vzniku zájmového sdružení by se s Univerzitou Karlovou podílela Studentská unie UK a Vysoká škola ekonomie a managementu. Pan rektor stručně popsal složení důležitých orgánů (správní rady, dozorčí rady, valné hromady) a podmínky nakládání s movitým majetkem univerzity.

  Na závěr svého vystoupení stručně uvedl předkládané návrhy zpráv: Zprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2007 a Zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2007.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo přípravu zasedání senátu a schválilo návrh programu:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 14. března 2008

  3. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  4. Komplexní změna Řádu imatrikulací a promocí

  5. Komplexní změna Řádu menzy

  6. Návrh na odkoupení vlastnického podílu k objektu CDMS Krystal

  7. Transformace Kolejí a menz

  8. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2007

  9. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2007

  10. Opatření rektora, kterým se vydávají ceny za ubytování v kolejích UK

  11. Opatření rektora, kterým se vydává Vzor smlouvy o ubytování pro akademický rok 2008/2009

  12. Opatření rektora, kterým se vydávají podmínky přiznávání stipendia na podpory ubytování pro akademický rok 2008/2009

  13. Opatření rektora, kterým se mění Statut Bolzanovy ceny

  14. Zpráva Grantové agentury UK

  15. Vnitřní předpisy fakult a součástí

  16. Smlouvy

  17. Stručné teze k možnému využití objektu Klementina

  18. Informace z pracovních komisí AS UK

  19. Informace z RVŠ

  20. Pověření předsednictva AS UK jednat v neodkladných záležitostech jménem senátu v době letních prázdnin akademického roku 2007/2008

  21. Různé

 4. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční 23. května 2008, v 9:00 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám