Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. února 2000

Zápis ze zasedání předsednictva Akademického senátu, které se konalo dne 11. 2. 2000

Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Mokrejš, Staša, Šobr


Hosté:

prof. Wilhelm - rektor UK

ing. Kubíček - kvestor UK

Mgr. Jelínek - kancléř UK

prof. Bednář, dosavadní předseda AS UK


 1. Předsednictvo se zabývalo harmonogramem zasedání senátu:

  • 10. 3.: předsednictvo AS UK

  • 24. 3.: plenární zasedání AS UK (vědecká rada - schvalování)

  • 7. 4.: předsednictvo AS UK

  • 28. 4.: plenární zasedání AS UK (zpráva o hospodaření, výroční zpráva o činnosti, rozpočet)

  • 19. 5.: předsednictvo AS UK

  • 9. 6.: plenární zasedání AS UK (vždy pátek, 10.00 hod)

 2. Zahájení činnosti komisí AS UK. Společný termín pro svolání komisí 29. 2. 2000, v 15.00 hod, Modrá posluchárna (komise je v případě potřeby možné svolat i v jiném termínu). Svolání a zahájení garantuje dr. Staša. Na své první schůzi komise zvolí své předsedy.

 3. Mgr. Jelínek informoval o aktuálním stavu v přípravě dalších vnitřních předpisů UK. V současné době je sedm vnitřních předpisů odeslaných na MŠMT k registraci. Pravidla pro hodnocení učitelů studenty jsou připravena k projednání ve studijní komisi senátu, na zpracování předkládané verze se výrazně podílel doc. Mareš (doporučení vydat část textu jako metodickou směrnici).

  Dosud není připraven vnitřní předpis, týkající se pravidel pro studium cizinců mimo studijní programy. Tyto dva studijní předpisy by měly být projednány plénem AS UK v průběhu letního semestru.

  • Řád menzy a Řád pro udělování cen byl připomínkován ministerstvem. Další postup byl konzultován s Mgr. Jelínkem.

 4. Kvestor předložil předsednictvu ke zvážení alternativní dislokaci kancelářských a jednacích prostor senátu.

 5. Zveřejňování zápisů. Předsednictvo navrhuje, aby do doby než bude zápis odsouhlasen senátem, byl přístupný pouze členům senátu pod heslem. Po odsouhlasení senátem bude zpřístupněn na úřední desce a na webu. Bude to standardní postup v rámci UK. Usnesení senátu by měla být platná okamžikem jejich schválení na senátu (nikoli schválením zápisu) a mohou být okamžitě také zveřejněna (po kontrole předsedou nebo pověřeným členem předsednictva).

 6. Osvědčení jako dokument senátorům, kteří se nezúčastnili schůze AS UK dne 4. 2. 2000, budou zaslána doporučeně.

 7. Předseda AS UK informoval o zredigování materiálu, který k zasedání senátu uveřejní Forum.


Zapsal: doc. Šobr


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám