Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. března 2000

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 10. 3. 2000


Přítomni: Geršl, Staša, Hanika, Šobr , Mokrejš


Hosté: J.M. rektor Wilhelm, kvestor Kubíček, kancléř Jelínek
 1. Předsednictvo schválilo jmenování Jana Petráčka tajemníkem senátu. Funkce se ujímá bezodkladně.

 2. Pan kvestor informoval o návrzích smluv, předkládané senátu k vyjádření. Výtah smluv bude zveřejněn na uzavřené stránce senátu. Předsednictvo s navrhovanými smlouvami souhlasí.

 3. Pan rektor informoval o následujících faktech

  • Akademický senát HTF nezvolil dosud kandidáta na děkana, pan rektor pověřil proděkana doc. Štveráka výkonem práv a povinností děkana HTF do 31. května.

  • Informoval o situaci na KTF. Bude pokračovat intenzivní řešení situace.

  • Návrh sestavy nové vědecké rady zároveň s odvoláním dosavadní vědecké rady. Informace budou rozeslány senátorům.

 4. Předseda senátu doc. Geršl předložil návrh programu schůze 24. 3. 2000. Program byl s úpravami schválen a bude rozeslán v pozvánce senátorům.

 5. O stavu registrace vnitřních předpisů informoval JUDr. Staša:


  Řád pro udělování pochval a cen

  • předsednictvo se seznámilo se stanoviskem legislativní komise, vzalo na vědomí vyjádření kvestora a doporučuje další projednání ve vedení univerzity.


  Řád menzy, Novela Řádu přijímacího řízení

  • předsednictvo se seznámilo se stanoviskem legislativní komise a vzalo je se souhlasem na vědomí.


  Senátoři budou mít k dispozici od 17. 3. 2000 na www stránce návrhy Řádu menzy a novely Řádu přijímacího řízení schválenými AS UK s připomínkami MŠMT(v textu zvýrazněné stínováním) a stanovisko legislativní komise AS UK k jednotlivým návrhům. Tytéž materiály budou písemně rozeslány členům senátu.


 6. Člen předsednictva Martin Mokrejš vznesl dotaz k pochybnostech vzniklých na Přírodovědecké fakultě ohledně vyplácení záloh na granty GA ČR. Problém byl zaviněn špatnou komunikací rektorát-fakulty.

 7. Nový zákon o pobytu cizinců zkomplikoval mezinárodní styky Univerzity Karlovy. Pan kancléř informoval o dopisu pana rektora ministrovi školství. Předsednictvo doporučilo zahraniční komisi, aby připravila stanovisko na plénum senátu.

 8. Pan kvestor informoval o schváleném státním rozpočtu a jeho dopadech na UK. Návrh rozpočtu UK by se mohl projednávat už na dubnovém zasedání.

 9. Pan kvestor informoval o přípravě lepších sebekontrolních ekonomických mechanizmů a o nutnosti podstatně zlepšit odbornost řídících a technicko hospodářských pracovníků Univerzity Karlovy.

 10. Předsednictvo schválilo zápis z jednání senátu ze 4. února 2000 bez připomínek.

 11. Předsednictvo jmenovalo na návrh předsedů jednotlivých komisí další členy komisí, kteří nejsou členy AS na dobu jednoho roku:

  • Legislativní komise: MUDr. Sucharda (1. LF), prof. Bednář (MFF) , JUDr. Francová (RUK), Mgr. Jelínek (RUK), Stanislav Matoušek (3. LF), Dr. Cvrčková (PřF), Dr. Frynta (PřF)

  • Studijní komise: Dr. Urychová (RUK), JUDr. Justová (RUK), Dr. Rynda (COŽP)

  • Ekonomická komise: prof. Bunc (FTVS)

  • Ediční komise: prof. Bednář (MFF), Dr. Jirsa (RUK)

  • Zahraniční komise: projednala a návrh na nové členy nepodává

  • Sociální komise: předsednictvo nebylo dosud informováno o průběhu zasedání

 12. Předsednictvo projednalo návrhy změn vnitřních předpisů 1. LF UK a LF HK. Po vyjádření právního odboru rektorátu budou předloženy legislativní komisi.

 13. Předsednictvo se seznámilo se senátní korespondencí.

 14. Předsednictvo vyhlašuje volbu náhradníka do studentské komory RVŠ. Volba proběhne na zasedání dne 24. 3. 2000. Návrhy kandidátů se podávají na sekretariát senátu do 23. 3. 2000.

 15. Předsednictvo projednalo pokračující problematiku statutu Přírodovědné fakulty. Senát fakulty se bude zabývat touto problematikou na příštím zasedání.

 16. Předsednictvo projednalo návrhy na systém informačních toků v senátu a vně senátu. Byla diskutována otázka podoby www stránky a inventarizace dokumentů. Předsednictvo doporučuje aby Bc. Mokrejš a Mgr. Hanika předložili materiál k jednání pléna 24. 3. 2000.

 17. Otázka kolegy Štočka, týkající se jednání předsednictva senátu, položená v elektronické konferenci senátu, je řešena ve Volebním a jednacím řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze v článku 42 bod 2 a v článku 45 body 2 a 3. Předsednictvo je otevřeno všem věcným impulsům, návrhům a podnětům členů senátu.Zapsal J. Petráček


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám