Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. dubna 2000

Zápis ze zasedání předsednictva dne 25. 4. 2000


Přítomni: Dohalská, Geršl, Hanika, Mokrejš, Staša, Šobr


Hosté:

prof. Ivan Wilhelm, rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

Mgr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Jiří Kašperek, předseda sociální komise

Mgr. Zdeněk Pressl, předseda zahraniční komise

prof. Richard Rokyta, předseda ekonomické komise
 1. Předsednictvo schválilo návrh programu zasedání AS UK dne 12. 5. 2000.

 2. Doc. Geršl seznámil členy předsednictva s korespondencí.

 3. Předsednictvo jmenovalo členkou hlavní volební komise pro volby do AS UK Alžbětu Hudcovou z ETF za Tomáše Světlíka (HTF), kterému zaniklo členství v komisi přijetím kandidatury ve volbách do AS UK.

 4. Pan rektor informoval o jednání rozšířeného kolegia rektora, které projednalo dokumenty: Výroční zpráva o činnosti UK za rok 1999, Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 1999, Návrh rozpočtu UK pro rok 2000 a Aktualizace dlouhodobého záměru UK pro rok 2000. Tyto dokumenty byly předloženy předsednictvu a budou rozeslány členům senátu.

 5. Doc. Geršl informoval, že pozměňovací návrhy k Výroční zprávě o činnosti UK za rok 1999, Výroční zprávě o hospodaření UK za rok 1999 a k Aktualizaci dlouhodobého záměru UK pro rok 2000 lze podávat do 5. 5. 2000 do 12.00 h. Současně požádal o zaslání případných stanovisek komisí AS UK k těmto dokumentům.

 6. Dr. Staša seznámil předsednictvo se stavem jednání ve věci statutu Přírodovědecké fakulty. Legislativní komise posoudí návrhy na řešení a předloží je na jednání AS UK 12. 5. 2000.

 7. Mgr. Hanika a Bc. Mokrejš předložili své připomínky k Výroční zprávě o činnosti UK za rok 1999. Ve spolupráci s Mgr. Jelínkem budou zapracovány.

 8. Doc. Geršl, prof. Dohalská a Bc. Mokrejš předložili své připomínky k Výroční zprávě o hospodaření UK za rok 1999. Ve spolupráci s kvestorem budou zapracovány.

 9. Doc. Geršl navrhl, aby - pro informaci členům senátu - byla předložena zpráva o porovnání průměrných příjmů na jednotlivých pracovištích UK. Po dohodě s kvestorem bude tato informace předložena na červnové zasedání AS UK.

 10. Doc. Geršl informoval, že ekonomická komise AS UK uspořádá dne 9. 5. od 15.30 h. do 17.00 h. v Modré posluchárně besedu o problematice sestavování rozpočtu UK.

 11. Prof. Rokyta informoval o stavu projednávání Návrhu rozpočtu UK pro rok 2000 v ekonomické komisi AS UK. Stanovisko komise bude zveřejněno na www stránce senátu 10. 5. 2000.

 12. Bc. Mokrejš položil dotaz na zahrnutí nákladů na zasíťování kolejí do Návrhu rozpočtu UK pro rok 2000. Rektor odpověděl, že je snaha tyto prostředky získat formou grantu FRVŠ.

 13. Pan kvestor seznámil předsednictvo s návrhem smlouvy o prodeji ideálního podílu nemovitosti v Praze 5, Švédská ul. 635 a s dohodou o restitučním vydání objektu děkanátu LF v Plzni na základě soudního rozhodnutí. Předsednictvo předkládá tyto návrhy na jednání AS UK 12. 5. 2000.

 14. Pan rektor informoval o zvolení kandidáta na děkana HTF doc. Liguše. Na KTF dosud nebyl jiný kandidát na děkana navržen.

 15. Pan rektor informoval, že o kolaudaci areálu v Jinonicích se dále jedná, areál je vybaven 7 počítačovými učebnami a zprovozňuje se počítačová síť.

 16. Doc. Šobr seznámil předsednictvo se stavem přípravy návrhu vnitřního předpisu "Pravidla hodnocení výuky studenty". Byl předložen pracovní návrh. Pan rektor poděkoval všem, kteří se na návrhu podíleli.

 17. Doc. Geršl informoval o odvolání pana R. Kuchty proti rozhodnutí Matematicko fyzikální fakulty neposkytnout jím požadované informace. Předsednictvo předává k dalšímu řešení předsedovi leg. komise dr. Stašovi.

 18. Dr. Staša předložil stanovisko legislativní komise k Řádu pro udělování cen.

 19. Mgr. Pressl seznámil předsednictvo s projednáváním návrhu stanoviska zahraniční komise k novému zákonu o pobytu cizinců. Materiál zahraniční komise bude předložen na jednání AS UK.

 20. Bc. Mokrejš a Mgr. Hanika informovali o stavu realizace schválené koncepce využívání elektronických médií AS UK. Zpráva bude předložena na plénum 12. 5. 2000.

 21. Předsednictvo pověřilo Bc. Mokrejše, Mgr. Haniku a Jan Petráčka aby projednalo s ÚVT další postup realizace schválené koncepce využívání elektronických médií AS UK.

 22. Jiří Kašperek navrhl zřízení stránky www sociální komise AS UK. Předsednictvo doporučilo, aby ve spolupráci s Mgr. Hanikou, Bc. Mokrejšem a ÚVT projednalo možnost realizace tohoto návrhu.

 23. Termín příštího zasedání předsednictva byl stanoven na 11. 5. 2000 v 16.00 h.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám