Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. června 2000

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 8. 6. 2000


Přítomni: Dohalská, Geršl, Staša, Šobr


Omluveni: Mokrejš


Hosté:

Doc. Svobodová, prorektorka UK

Ing. Kubíček, kvestor UK

Mgr. Jelínek, kancléř UK

Prof. Bednář, místopředseda RVŠ

Mgr. Hanika 1. Předsednictvo schválilo Pracovní návrh usnesení AS UK 9. 6. 2000.

 2. Předsednictvo schválilo pořad jednání mimořádného zasedání 28. 6. 2000.

 3. Doc. Svobodová seznámila předsednictvo s postupem procesu akreditace Fakulty humanitních studií.

 4. Mgr. Jelínek navrhl předložení podkladového materiálu Fakulty humanitních studií 21. 6. 2000. Předsednictvo souhlasí s rozesláním tohoto materiálu v navrženém termínu s tím, že podrobné podkladové materiály budou k nahlédnutí členům senátu na sekretariátu senátu.

 5. Doc. Svobodová předložila předsednictvu základní přehled dat o doktorském studiu.

 6. Mgr. Jelínek komentoval novou možnost hrazení stipendia pro prezenční formu doktorského studia i ve čtvrtém roce. Tato možnost bude závislá na žádosti o prodloužení studia děkanovi fakulty.

 7. Mgr. Jelínek komentoval návrh změn v jednacím řádu VR UK.

 8. Na otázku Doc. Geršla ohledně přehledu průměru příjmů zaměstnanců UK odpověděl pan kvestor a tyto přehledy budou rozdány členům senátu.

 9. Kvestor sdělil, že na mimořádném zasedání AS UK dne 28. 6. 2000 budou též předloženy smlouvy k vyjádření AS UK.

 10. Doc. Geršl položil dotaz na čerpání rezervy UK na havárie fakultami. Kvestor komentoval účel havarijního fondu a sdělil, že je snaha předložit tuto problematiku na mimořádné zasedání AS UK.

 11. Kvestor informoval o problematice auditu na UK a o pokračování procesu zasíťování kolejí.

 12. Mgr. Hanika diskutoval s kvestorem vývoj informačního systému UK.

 13. Předsednictvo diskutovalo o problematice členství v akademické obci studentů, kteří končí magisterský program a pokračují v doktorském studijním programu.

 14. Předsednictvo AS UK se seznámilo s korespondencí senátu.

 15. Předsednictvo projednalo přípravu voleb do prvního sboru AS UK.

 16. Příští zasedání předsednictva se koná 27. 6. 2000 v 16.00 h. na sekretariátu AS UK.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám