Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. října 2000

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 2. října 2000


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Mokrejš, Staša, Šobr


Hosté:

rektor prof. Wilhelm

prorektorka prof. Kvasničková

kvestor Ing. Kubíček

kancléř Mgr. Jelínek

Mgr. Hanika 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s korespondencí senátu.

 2. Kvestor požádal o svolání ekonomické komise AS UK (mj. problematika rozpuštění rezervy rozpočtu UK) a informoval o nutnosti přípravy pravidel tvorby rozpočtu UK k jednání na výjezdním zasedání.

 3. Předsednictvo žádá ekonomickou komisi, aby se (ve spolupráci s vedením UK) zabývala otázkou dlouhodobých pravidel rozpočtu UK a aby připravila pravidla pro rozdělení státní dotace pro rok 2001 a předložila návrh na výjezdním zasedání senátu (30. 11. - 2. 12. 2000).

 4. Kvestor předložil k vyjádření AS UK pět smluv o pronájmu.

 5. Prof. Kvasničková informovala o aktuální situaci ubytovávání na kolejích a požádala o jmenování zástupců AS UK do komise pro sociální otázky, koleje a menzy. Dr. Staša se dotázal na výskyt stížností na ubytování. Prof. Kvasničková sdělila, že zatím jde pouze o telefonické dotazy technického rázu. Ti studenti, kteří předložili potvrzení o sociální potřebnosti či zdravotním postižení, byli všichni ubytováni. Na dotaz Mgr. Haniky (obsazenost koleje v Brandýse) sdělila prof. Kvasničková, že kolej je plně obsazena.

 6. Rektor UK komentoval svoji žádost vůči AS UK o výklad vnitřních předpisů UK (čl. 3 odst. 1 Rigorózního řádu UK a čl. 2 odst. 2 písm. b) Disciplinárního řádu pro studenty) a dále žádost o začlenění FHS pro účely voleb do AS UK do I. části (příloha č 3 Statutu UK). Legislativní komise výklad projedná a předloží na zasedání AS UK dne 20. října.

 7. Rektor informoval o situaci na KTF - v následujících dnech proběhne na fakultě vizitace zástupce Kongregace pro katolickou výchovu v Římě.

 8. Rektor dále seznámil předsednictvo s vývojem jednání ohledně rozpočtu vysokých škol pro příští rok.

 9. Doc. Geršl diskutoval s rektorem opatření rektora týkající se kompetencí ředitele KaM.

 10. Předsednictvo diskutovalo s rektorem rámcový program chystaného výjezdního zasedání ve dnech 30.11.-2.12.2000. Předpokládá se účast AS UK, rozšířeného kolegia rektora a vědecké rady.

 11. Doc. Geršl informoval předsednictvo o výjezdním zasedání kolegia rektora a děkanů fakult v Liblicích, kterého se zúčastnil a vyjádřil velmi dobrý pocit z průběhu tohoto jednání.

 12. Prof. Dohalská a doc. Geršl informovali předsednictvo o dopisu (týkající se publikace "Santini"), který zaslal senátu doc. Švastal.

 13. Doc. Geršl informoval, že - vzhledem k tomu, že se Mgr. Lata nestal studentem doktorského studia - měl by nastoupit do AS UK náhradník za PF a vyzval tudíž hlavní volební komisi k povolání náhradníka do AS UK. Také za K. Jonášovou z FSV by měl nastoupit náhradník (bude upřesněno 10. října po jednání AS FSV).

 14. Předsednictvo projednalo e-mail S. Štočka (poplatek za Internet) - Mgr. Hanika odpoví na jeho dotaz do konference.

 15. Předsednictvo projednalo otázku vyjádření AS UK k novým kritériím pro habilitační a jmenovací řízení. Kritéria budou rozeslána členům AS UK.

 16. Předsednictvo projednalo program zasedání AS UK dne 20. října.

 17. Předsednictvo se seznámilo s první verzí projektu vzniku univerzitní studentské organizace.

 18. Předsednictvo vzalo se souhlasem na vědomí cestovní zprávy Elišky Horákové a Jana Petráčka z kongresu v Římě a Mosaic GM v Leuvenu a doporučilo zveřejnění těchto zpráv na senátním webu.

 19. Po dohodě s rektorem UK nebyl počet zástupců AS ve skupinách omezen a předsednictvo delegovalo tyto členy AS UK do pracovních skupin pro přípravu pracovních materiálů k výjezdnímu zasedání:

  • Studijní záležitosti UK: doc. Červinková, F. Dušek , doc. Flegr, Mgr. Hanika, prof. Horák, prof. Hošek, doc.Matouš, PhDr. Stracený, doc. Šobr, H. Žáková

  • Hospodářské záležitosti: doc. Hála, prof. Kuklík, doc. Matouš, L. Mašek, doc. Reischig, prof. Rokyta

  • Sociální otázky, koleje, menzy: V. Filip, Mgr. Mokrejš, J. Pokorný

  • Mezinárodní výměny: doc. Benešová, Mgr. Pressl

  • Prezentace UK: doc. Flegr, doc. Hampl, doc. Hruška, Mgr. Pressl, doc. Šobr, H. Žáková

 20. Strategie vědecké orientace UK: prof. Dohalská, doc. Hampl, prof. Hošek, prof. Rokyta

 21. Příští zasedání předsednictva se koná dne 19. října 2000 v 17.00 hod.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám