Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. listopadu 2000

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 10. 11. 2000


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Mokrejš, Staša, Šobr


Hosté:

prof. Wilhelm, rektor UK

prof. Kvasničková, prorektorka UK

doc. Vopálka, prorektor UK

ing. Kubíček, kvestor UK

Mgr. Jelínek, kancléř UK 1. Kvestor informoval o průběhu auditu na UK.

 2. Rektor hovořil o přípravě rozpočtu VŠ na rok 2001, seznámil předsednictvo s chystaným proškolením pracovníků a funkcionářů UK v oblastech správy a dále informoval o semináři na téma Boloňská deklarace.

 3. Rektor informoval o přípravě novely vysokoškolského zákona a o stanovisku Konference rektorů. Reprezentace VŠ v současnosti projednává připomínky.

 4. Dále rektor informoval o přípravě výjezdního zasedání v Seči; kolegium rektora projedná finální verzi pracovních materiálů 20. listopadu. V této souvislosti se doc. Geršl dotázal na techniku rozdělování pracovních materiálů do sekcí a doporučil vedení ke zvážení sumarizování dosavadních výsledků jednání pracovních skupin. Dále se diskutoval tok informací mezi skupinami (bude zajištěn mj. např. souhrny dosavadních závěrů). Rektor neuvažuje o přizvání představitelů MŠMT na výjezdní zasedání. Mgr. Hanika požádal o zaslání veškerých materiálů e-mailem; vedení toto řešení zváží.

 5. Mgr. Mokrejš diskutoval o přípravě materiálů k hodnocení postgraduálních studentů. Rektor uvedl názor, že doktorand by měl též učit, protože to je užitečné pro rozvoj jeho osobnosti. Vyslovil se pro pedagogický úvazek za tuto činnost. Doc. Geršl tento názor podpořil.

 6. Rektor dále informoval o pokračování jednání týkajících se KTF.

 7. Předsednictvo diskutovalo problém vzniku bakalářských studijních programů tam, kde dosud existují pouze jednostupňové magisterské programy.

 8. Předsednictvo projednalo smlouvy (předložené k vyjádření AS UK) a zápis z ekonomické komise AS UK.

 9. Předsednictvo diskutovalo problematiku poplatků za Internet na kolejích.

 10. Předsednictvo diskutovalo otázku voleb na dalších součástech UK.

 11. Předsednictvo diskutovalo oblast pracovněprávní problematiky akademických pracovníků, kteří učí na více fakultách.

 12. Prof. Kvasničková uvedla problematiku sociální podpory a stipendií. Komise se shodla v názoru, že by se měli podporovat schopní a nadaní studenti. Do vynikajících výsledků by neměly patřit pouze parametry prospěchové. Podobné kritérium by mělo být uplatněno při udělování kolejí. Tato otázka byla zevrubně diskutována.

 13. Doc. Vopálka diskutoval s předsednictvem podobu a systém schvalování.materiálů pro výjezdní zasedání

 14. Předsednictvo projednalo navrhované změny vnitřních předpisů fakult. Dr. Staša byl pověřen úpravou organizačního řádu agentury RVŠ.

 15. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu včetně dopisu doc. Švastala.

 16. Doc. Vopálka diskutoval s prof. Dohalskou a členy předsednictva problematiku formy univerzitního časopisu. Příslušná komise i předsednictvo podporují existenci časopisu v inovované podobě.

 17. Předsednictvo projednalo podobu uzavřené stránky www AS UK; dále byla diskutována otázka struktury zápisů z jednání AS UK.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám