Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. ledna 2001

Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK dne 3. 1. 2001


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Mokrejš, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm, rektor UK

Ing. Kubíček, kvestor UK

Mgr. Jelínek, kancléř UK


 1. Kvestor informoval o principech rozdělování státní neinvestiční dotace na provoz veřejné vysoké školy v roce 2001 v podmínkách UK. Tento materiál bude projednávat Ekonomická komise AS UK. Doc. Geršl, Mgr. Hanika a JUDr. Staša diskutovali některé aspekty principů rozdělování s kvestorem. Materiál je v souladu se závěry výjezdního zasedání v Seči.

 2. Kvestor informoval, že 8.1. bude jednat reprezentativní komise MŠMT.

 3. Mgr. Hanika se dotázal na průběh auditu hospodaření fakult. Kvestor zhodnotil dosavadní průběh pozitivně.

 4. Prof. Dohalská diskutovala s kvestorem používané účetní programy na UK.

 5. Rektor informoval předsednictvo o svém pohledu a vyjádření k současné situaci v České televizi.

 6. Předsednictvo zevrubně diskutovalo situaci v České televizi a přijalo prohlášení, které je přílohou tohoto zápisu.

 7. Mgr. Mokrejš diskutoval situaci týkající se programu Student.

 8. Předsednictvo projednalo další průběh projednávání námitek zástupců FHS proti usnesení HVK o neplatnosti voleb zástupců FHS do AS UK. Ve čtvrtek 4. 1. 2001 bude od 17. hod. jednat hlavní volební komise za účasti zástupců FHS.

 9. Předsednictvo projednalo pořad jednání zasedání AS UK dne 19. 1. 2001.

 10. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 11. Předsednictvo, po dohodě s vedením UK, přesunulo termín zasedání AS UK z 23. 2. na 2. 3. 2001.

 12. Příští jednání předsednictva se koná 18. 1. 2001 v 17 h. na sekretariátu AS UK.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám