Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. dubna 2001

Zápis z jednání předsednictva 19. dubna 2001


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Skyba, Staša, Šobr


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Dr. Jelínek komentoval předložení vnitřních předpisů UK:

  • Řád pro hodnocení výuky k připomínkovému řízení na fakultách. Termín pro doručení připomínek je 1. 6. 2001 do kanceláře AS UK.

  • Řád vysokoškolské koleje je stále připomínkován, oficiální předložení se očekává v průběhu příštího týdne.

  • Novela vnitřních předpisů UK v souvislosti s novelizací §60 zákona o vysokých školách bude připravena na podzim tohoto roku.

 2. Byla diskutována otázka předložení rozsáhlých podkladových materiálů na červnové zasedání AS UK. Předběžně bylo dosaženo dohody o elektronické distribuci a několika tištěných kopií, které budou k dispozici v sekretariátu AS UK. Tento postup bude předložen ke schválení plénu AS UK.

 3. Předsednictvu byl předložen návrh rektora na doplnění vědecké rady o PhDr. M. Moravcovou, DrSc.

 4. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 5. Předsednictvo projednalo smlouvy předložené k vyjádření.

 6. Předsednictvo projednalo pořad jednání AS UK dne 11. 5. 2001.

 7. Dr. Jelínek informoval o podání rozkladu změny Studijního a zkušebního řádu UK na MŠMT.

 8. Předsednictvu bylo předloženo k vyjádření AS UK opatření rektora k Řádu pro udělování cen studentům UK.

 9. Dr. Jelínek informoval o dalším postupu řešení situace na KTF.

 10. Kancléř seznámil předsednictvo s výsledkem jednání o zmírnění dopadu chyby výpočtu dotace pro FSV – MŠMT uvolnilo 2,5 milionu z žádaných 4,9 milionu Kč. Dále informoval o podání návrhu rozvojových projektů na MŠMT a o rozhodnutí MŠMT o přidělení prostředků univerzitě na nespecifikovanou vědeckou činnost (cca 300 milionů) a výzkumné záměry (cca 288 milionů).

 11. Předsednictvo bylo seznámeno se složením oponentní rady budování informačního systému UK. První schůzka se koná 23. 4.

 12. Předsednictvo se seznámilo s dopisem AS 1. LF o perspektivách vysokého školství v ČR „Titanic“. Materiál bude zaslán členům AS UK.

 13. Předsednictvo jmenovalo tajemníkem senátu MUDr. Jana Petráčka.

 14. Mgr. Hanika doporučil analyzovat, popřípadě revidovat některé z vnitřních předpisů UK. Předsednictvo požádalo o stanovisko k této otázce vedení UK a legislativní komisi.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám