Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 21. května 2001

Zápis z jednání předsednictva AS UK dne 21. 5. 2001


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Skyba, Staša, Šobr


Hosté:

prof. Wilhelm, rektor UK

prof. Kvasničková, prorektorka UK

doc. Vopálka, prorektor UK

ing. Kubíček, kvestor UK

dr. Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo projednalo pořad jednání AS UK na 8. 6. 2001.

 2. Prof. Kvasničková informovala o předložení Řádu vysokoškolské koleje a o průběhu ubytovávání studentů na kolejích pro příští rok.

 3. Rektor předložil Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2000, Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2000 a Aktualizaci dlouhodobého záměru UK na rok 2001/2002.

 4. Rektor informoval o summitu ministrů vzdělávání EU a kandidátských zemí. Další jednání bude v Berlíně, v polovině roku 2003. Ministři uvítali přítomnost reprezentace vysokých škol na jednání.

 5. Předsednictvo projednalo termíny podzimního jednání AS UK – 12. října 2001, 30. listopadu 2001, 25. ledna 2002.

 6. Předsednictvo projednalo termíny jednání předsednictva AS UK – 20. září 2001, 8. listopadu 2001, 4. ledna 2002.

 7. Předsednictvo diskutovalo uvolňování prostředků z fondu havárií a celouniverzitních aktivit.

 8. Předsednictvo projednalo návrhy smluv.

 9. Předsednictvo se seznámilo s přítomností členů senátu na jednáních od začátku roku 2000 do 11. 5. 2001.

 10. Rektor upozornil, že dotazy a připomínky k Výroční zprávě o činnosti UK za rok 2000, k Výroční zprávě o hospodaření za rok 2000 a k Aktualizaci dlouhodobého záměru UK na rok 2000/2001 jsou vítány do 12:00 h. ve středu 6. 6. 2001. Zprávy budou po schválení senátem vytištěny a vystaveny na veřejném webu univerzity. V průběhu prázdnin bude vydána souhrnná publikace o UK v roce 2000 v anglickém jazyce.

 11. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 12. Předsednictvo projednalo proceduru předkládání a zpracovávání změn vnitřních předpisů fakult a novelizace vnitřních předpisů univerzity.

 13. Předsednictvo diskutovalo vývoj legislativní úpravy celoživotního vzdělávání. Kancléř vysvětlil chystanou úpravu, se kterou se v současnosti seznamují fakulty.

 14. Předsednictvo projednalo otázku prázdninového pověření podle čl. 7 odst. 12 Statutu UK.

 15. Předsednictvo projednalo otázku Organizačního řádu Agentury Rady vysokých škol. Na základě stanoviska pověřených členů legislativní komise doporučuje provést úpravu článku 1 odst. 3 a 5, a článku 5 odst. 3 a pověřuje dr. Stašu, aby konkrétní znění úprav projednal se sekretářem Agentury Rady vysokých škol. Bere na vědomí, že návrh na změnu Organizačního řádu UK bude předložen po provedení zmíněných úprav. Projednání akademickým senátem UK se předpokládá v říjnu t.r.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám