Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 28. června 2001

Zápis z jednání předsednictva AS UK dne 28. 6. 2001 v Hradci Králové


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Staša, Šobr


Hosté:

Ing. Kubíček, kvestor UK

RNDr. Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 2. Kvestor informoval o těchto návrzích smluv:

    a. 

  Návrh smlouvy o zřízení věcného břemena na pozemku p.č. 1421 v k.ú. Nové Město ve prospěch Pražské energetiky a.s.

    b. 

  Návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu menzy 17. listopadu občanskému sdružení Staccato-komora H+S

  Předsednictvo vzalo se souhlasem na vědomí; stanovisko předsednictva bude předloženo k vyjádření senátu na jeho říjnovém zasedání.

 3. Kvestor dále informoval o financovatelných limitech nárůstu počtu studentů pro rozpočtový rok 2002 (zasláno z MŠMT 26. června): 9% pro 1.-3. ročník, 3% pro další ročníky a navazující mgr. stud. programy, u doktorandů průměrný počet absolventů za 3 roky. Za základ se vždy bere přepočetný počet studentů k 31. 10. 2000, z hlediska financování se univerzita posuzuje jako celek. UK má v současnosti asi 4500 doktorandů, z nichž řádově asi 6 % ročně absolvuje. Kancléř informoval o tom, že v pregraduálním studiu by použitím této metodiky prakticky neměly vzniknout nefinancovatelné nárůsty studentů. Proto se otázka realizace celoživotního vzdělávání ve smyslu novely vysokoškolského zákona nejeví v současné době z kapacitních důvodů jako příliš aktuální.

 4. Kvestor dále hovořil o průběhu koupě areálu Vltava.

 5. Prof. Dohalská diskutovala s kvestorem otázky edice nakladatelství Karolinum.

 6. Kancléř informoval o vývoji situace na KTF a dále o tom, že MŠMT zaregistrovalo novelu Studijního a zkušebního řádu a novelu Řádu vysokoškolské koleje.

 7. Předsednictvo vyhlásilo volby do AS UK na fakultách zařazených do druhého sboru (LF HK, 2. LF, HTF, FF, PF, MFF).

 8. Doc. Geršl sdělil, že byl prof. Kvasničkovou informován o nabídce německého studentského spolku na pobyt v Německu pro naše studenty (zaměřené na studium organizace německého studentského spolku, správy kolejí a menz). Doc. Geršl informoval dále o dotazu z FF o případné možnosti schválení změny vnitřního předpisu fakulty - zmocnění předsednictva AS UK pro vyřizování neodkladných záležitostí na období není možno aplikovat i na schvalování vnitřních předpisů - žádost z fakulty bude standardně předložena na příští zasedání AS UK.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám