Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. září 2001

Zápis z jednání předsednictva AS UK dne 3. září 2001


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm, rektor UK

Ing. Kubíček, kvestor UK

RNDr. Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo projednalo návrh změny vnitřního předpisu UK (přílohy č. 8 Statutu UK - Pravidel hospodaření UK). Materiál byl rozeslán k připomínkovému řízení; termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 8. října 2001 do 12.00 h.

 2. Předsednictvo předalo legislativní komisi dotaz doc. Hacha, proděkana 1. LF, týkající se výkladu ustanovení statutu UK (zápočet doby bakalářského a magisterského studia při opakovaném přijetí do téhož programu).

 3. Prof. Wilhelm informoval o přípravě rozpočtu pro VŠ na rok 2002.

 4. Rektor dále informoval o vývoji jednání o KTF. Ministr požádal akreditační komisi o vyjádření ke kvalitě studijních programů KTF a o svědectví Velkého kancléře o vztahu fakulty a církve. Ministr stanovil lhůtu 60 dní k nápravě situace na fakultě včetně přijetí vnitřních předpisů. Tato lhůta vyprší dne 23. 10. 2001. Termín pro předložení návrhů předpisů do kanceláře AS UK je 30. 9. 2001. V tomto smyslu byl písemně informován děkan KTF.

 5. Prof. Wilhelm vyjádřil uspokojení nad dosavadním průběhem přijímacího řízení pro letošní akademický rok. Definitivní zpráva bude vypracována a předložena k vyjádření po ukončení řízení. V letošním roce UK přijala asi 11 000 studentů.

 6. Mgr. Hanika se zeptal na důvody uváděné v žádostech o přezkumné řízení. Těchto žádostí je letos pouze asi poloviční počet oproti předchozímu akademickému roku. Výrazná většina se týká zdravotního stavu. Rektor vysvětlil mechanismus projednání, kdy došlo nakonec ve všech případech ke shodě mezi rektorem a děkanem příslušné fakulty.

 7. Ing. Kubíček seznámil předsednictvo s vývojem jednání o nákupu areálu Vltava.

 8. Návrh Organizačního řádu agentury RVŠ a navazující změny Organizačního řádu UK budou projednány předběžně v říjnu tak, aby mohla být předložena na jednání 30. listopadu 2001.

 9. Dr. Jelínek informoval o tom, že ministerstvo registrovalo Řád pro hodnocení výuky studenty.

 10. Kancléř dále informoval, že MŠMT stále nedoručilo odpověď na otázku jak zjišťovat předchozí studium posluchačů UK. Tyto informace jsou nezbytné pro stanovení povinnosti hradit poplatek podle novely zákona o vysokých školách. Předsednictvo vyjádřilo souhlas se záměrem rektora upustit od stanovení poplatků ve smyslu této novely v zimním semestru 2001/2002.

 11. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 12. Předsednictvo předběžně projednalo pořad jednání dne 12. října 2001.

 13. Tajemník AS UK MUDr. Jan Petráček požádal o uvolnění z funkce k 30. 9. 2001 z důvodu zahraničního pobytu.

 14. Předsednictvo diskutovalo dosud zaznamenané podněty k úpravám novely Volebního a jednacího řádu AS UK.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám