Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. října 2001

Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK dne 9. 10. 2001


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Skyba, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm - rektor UK,

Doc. Vopálka – prorektor UK

Ing. Kubíček – kvestor UK,

RNDr. Jelínek - kancléř UK


  1. Doc. Geršl seznámil členy předsednictva s důvody, které vedly ke svolání mimořádného předsednictva AS UK. Vzhledem k současné kritické situaci ve vysokém školství (z hlediska přípravy rozpočtu pro rok 2002) navrhuje předsednictvo dodatečné zařazení projednání problematiky financování vysokých škol v ČR na pořad jednání AS UK dne 12. 10. 2001.

  2. Rektor komentoval chronické problémy systému rozdělování státní dotace na provoz vysokých škol, kdy se každoročně používá týž nevyhovující systém kritérií a všechny vysoké školy se pohybují na hranici provozuschopnosti. V roce 2001 se poprvé -s enormním vynaložením energie ze strany vysokoškolské reprezentace - podařilo docílit dohody se státní správou ohledně zahájení prací na zásadním přepracování tohoto systému, jejíž součástí je též konstatování, že nutnou součástí tohoto projektu musí být též navýšení celkových finančních prostředků, jejichž úroveň stagnuje a nekoresponduje s nárůstem počtu studentů v ČR. Jako minimum nezbytné v prvním roce k uvolnění stávající kritické situace bylo dohodnuto navýšení rozpočtu vysokých škol o 2 mld. Kč. Poté, co vysoké školy splnily svou část dohody v přijímacím řízení (nárůst počtu studentů), byl vládou parlamentu předložen návrh rozpočtu, který uvedenou dohodu ignoruje, a to bez jakékoli konzultace s vysokými školami, které se tím ocitají v bezvýchodné situaci. Byly diskutovány a zvažovány zejména následující možnosti postupu: explicitní vyslovení podpory kroků rektora, seznámení akademické obce UK s vážností situace, shromáždění akademické obce fakult UK, univerzity a orgánů UK, osobní dopisy členům vlády a Poslanecké sněmovny PČR a další možnosti, např. přerušení výuky. Kromě přizvání děkanů a předsedů AS fakult na páteční zasedání AS UK předsednictvo doporučuje v rámci navrženého bodu programu zejména projednat

    1. Otevřený dopis rektora UK členům akademické obce UK o stávající situaci.

    2. Svolání shromáždění akademických obcí fakult do 19. října.

    3. Setkání poslanců Poslanecké sněmovny PČR s představiteli akademické obce UK nejpozději před druhým čtením zákona o státním rozpočtu.

    4. Neodkladné uskutečnění dalších kroků v závislosti na vývoji situace.


Zapsal: Hanika


Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám