Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. listopadu 2001

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 8. 11. 2001


Přítomni:

Geršl, Hanika, Skyba, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm - rektor UK,

Ing. Kubíček – kvestor UK,

RNDr. Jelínek - kancléř UK


 1. Předsednictvo jmenovalo Mgr. Radovana Skybu členem Hlavní volební komise AS UK.

 2. Předsednictvo se seznámilo s korespondencí senátu. Mimo běžné agendy došlo několik desítek reakcí na Deklaraci AS UK od jejích adresátů, vesměs souhlasných a vyjadřujících podporu.

 3. Předsednictvo vzalo na vědomí, že se legislativní komise zabývala dotazem proděkana 1. Lékařské fakulty doc. Hacha, ohledně výkladu čl 4 odst. 13 SZŘ UK.

 4. Rektor informoval o průběhu projednávání druhého návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2002, v němž je slib MŠMT tentokrát zahrnut.

 5. Předsednictvo schválilo text odpovědi na dopis náměstka MŠMT doc. Průši ohledně Deklarace AS UK.

 6. Předsednictvo jmenovalo Jana Pokorného tajemníkem senátu.

 7. Kvestor UK informoval o jednání Ekonomické komise AS UK (rozpočet, návrh mzdového předpisu, rozpracování Pravidel pro rozdělování dotace na rok 2002). Dále kvestor informoval o přípravě tříleté nájemní smlouvy pro objekt U supa. Předsednictvo souhlasí se zkrácením lhůty pro předložení podkladových materiálů (Pravidla, nájemní smlouva) pro jednání pléna.

 8. Dále se předsednictvo seznámilo s návrhy nových nájemních smluv a se smlouvami ohledně odkupování pozemků.

 9. Předsednictvo deleguje Mgr. Skybu a J. Zásmětu na celostátní konferenci studentů na téma „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách“.

 10. Předsednictvo se seznámilo s dopisem rektora ze dne 2. 11. 2001, týkajícího se voleb do AS KTF UK. Pověřuje legislativní komisi vypracováním stanoviska k možnosti konat volby bez platného volebního řádu. Vzhledem k časové naléhavosti je v případě potřeby legislativní komise oprávněna jednat v užším složení. Kancléř UK dále informoval o uplynutí lhůty pro zjednání nápravy situace na KTF. Ve zprávě děkana se mimo jiné uvádí, že se vrátila statuta s podmíněným souhlasem Kongregace a přiloženým seznamem připomínek. Rektor informoval ministra o této situaci a o tom, že vnitřní předpisy fakulty dosud nebyly senátu UK předloženy a co se týče akreditace studijních programů bylo vyjádření odborné komise (jmenované rektorem) negativní.

 11. Dále kancléř informoval o záměru zvýšit kolejné o výši inflace a to ve smyslu usnesení AS UK z roku 1997. Od 1. 1. 2002 by tak mělo dojít ke zvýšení kolejného o inflaci za rok 1999 a 2000 (cca 6 %). Záměr bude předložen k vyjádření AS UK. Ve spolupráci se studenty je dále připravován materiál o komplexní koncepci Kolejí a menz UK.


Zapsal: Hanika
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám