Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. března 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 7. 3. 2002


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Skyba, Staša, Šobr


Hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Doc. Geršl uvítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu.

  3. Předsednictvo diskutovalo možné kandidáty na pozici náhradníka delegáta UK do SK RVŠ a navrhuje k projednání AS UK jako kandidáty kol. Kučerovou a kol. Kerna.

  4. Kvestor informoval o návrhu rozpočtu UK a rozpisu státní dotace pro rok 2002. Dále informoval o dotaci na rozvojové programy na UK.

  5. Kancléř informoval o vývoji situace na KTF UK. Výuka v letním semestru již probíhá v částečně modifikované formě (zavedení seminářů.) Bylo vypsáno výběrové řízení na třináct míst akademických pracovníků na KTF UK. Ve stanoveném termínu bylo doručeno bylo cca 25 přihlášek. 6. 3. 2002 rektor zaslal MŠMT dopis se souhrnným popisem změn, ke kterým na KTF v průběhu minulých dvou měsíců došlo. Rektor jmenoval novou Vědeckou radu KTF. Byly dokončeny práce na prozatímních vnitřních předpisech KTF UK kromě Studijního a zkušebního řádu. Informoval o problematice státních závěrečných zkoušek na této fakultě. Proběhlo setkání studentů KTF s administrátorem KTF prof. Lobkowiczem. Předsednictvo ocenilo pokrok, kterého při řešení tohoto problému rektor dosáhl.

  6. Dále přítomné seznámil s vyhlášenými prioritami Fondu mobility pro letošní rok - zejména pobyt hostujících pedagogů v UK a zahraniční studijní pobyt studentů alespoň střednědobého trvání.

  7. Kancléř informoval o tom, že počet a suma prominutých poplatků spojených se studiem je významně nižší než v předešlém semestru. Prominuty byly poplatky celkem 123 studentům, celková suma činí 883 tis. Kč

  8. Dále informoval o realizaci studijních programů v rámci celoživotního vzdělávání na UK. CŽV probíhá na pěti fakultách UK, kde studuje cca 140 studentů, z toho je 95 na PF UK.

  9. Kancléř informoval o průběhu registrace Změny volebního a jednacího řádu AS UK. V souvislostí s tím předsednictvo doporučilo zařazení tohoto bodu na program zasedání AS UK dne 8. 3. 2002.

  10. Připravuje se vydávání anglických mutací výročních zpráv UK. Připravena je již zpráva za rok 2000.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Zapsal: J. PokornýPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám