Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 18. září 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 18.9. 2002


Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Staša, Šobr, Kočvarová


Hosté:

Ing. Kubíček, kvestor UK

RNDr. Jelínek, kancléř UK


  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu, včetně návrhů smluv.

  3. Předsednictvo diskutovalo návrhy vnitřních předpisů fakult.

  4. Předsednictvo projednalo návrh programu zasedání pléna 4.10.2002. Plénum AS UK by mělo schválit kroky, které podniklo předsednictvo v období prázdnin, zejména v souvislosti s nákupem areálu Vltava. Předsednictvo v době prázdnin postoupilo jednotlivým fakultám výzvu Rady vysokých škol k nominaci zástupců do RVŠ. Dále předsednictvo jednalo o volbě delegátů UK do RVŠ. Tyto volby budou vyhlášeny 4.10.2002 na zasedání pléna AS UK, uzávěrka pro podávání návrhů bude 8.11. 2002, volba proběhne 29.11.2002.

  5. Předsednictvo vyhlásilo na fakultách 3. sboru volby do AS UK. Jedná se o 3. lékařskou fakultu, 1. lékařskou fakultu, Katolickou teologickou fakultu, Pedagogickou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu.

  6. Ing. Kubíček informoval o dění, souvisejícím s důsledky povodní. Škody jsou v současnosti odhadovány na 380 milionů korun. Financování likvidace škod se člení na řešení okamžitých škod a na obnovení vybavení postižených fakult. Na první vlnu oprav bude potřeba 120 milionů, z toho 26 milionů na řešení havarijního stavu, z nichž asi 2,5 milionu by mělo poskytnout ministerstvo školství. Další prostředky by měl stát poskytnout prostřednictvím krajů. Nyní bude třeba zdokumentovat škody především na MFF a KaM, protože obnovení výuky a ubytování jsou prioritou, a ostatní náklady budou předmětem investic v další vlně. Do konce týdne by měly být k dispozici údaje o dostupných prostředcích jednotlivých fakult, které by mohly být uvolněny na úhradu aktuálních nákladů, z fondů celouniverzitních je nyní k dispozici 5,5 milionu korun a při odložení některých stavebních prací se dá uvolnit 60 milionů investičních a 6 milionů neinvestičních. Uvažuje se o možnosti krácení rozpočtů jednotlivých fakult a součástí o 1-2%, aby byly nalezeny potřebné další prostředky. Je možné řešit situaci také vyhlášením legislativního provizoria. Do konce letošního roku by bylo potřeba 60-80 milionů korun. Doc. Šobr formuloval přání, aby vedení vytvořilo podkladový materiál, který by měl - po projednání ekonomickou komisí - být podkladem pro diskusi pléna. Dr. Jelínek informoval o tom, že byl odložen začátek výuky na MFF a ubytování na koleji 17. listopadu, přičemž se dá předpokládat, že provizorní fungování by zde mohlo začít v polovině října. Plénum bude tyto záležitosti projednávat v rámci bodu Zpráva o dopadu povodní na UK.

  7. Ing. Kubíček informoval o vývoji nákupu areálu Vltava. V současnosti jsou již podány návrhy na zápis do katastru nemovitostí a finance jsou poukázány na vázaný účet. Univerzita je připravena co nejdříve zahájit využívání budov, a také je k dispozici úvěr na případný nákup pozemků v areálu.

  8. Dr. Jelínek informoval o vývoji na Katolické teologické fakultě. Kongregace pro katolickou výchovu prozatímně schválila vnitřní předpisy fakulty a nově přijatí pedagogové se na fakultě úspěšně etablují. Po dohodě s Cyrilometodějskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci budou moci studenti doktorských studijních programů přejít na tuto fakultu. Pokračuje také práce na materiálech pro akreditaci navazujících magisterských studijních programů. V tomto okamžiku pomíjejí překážky vzniku standardních akademických procedur na této fakultě, předpokládá se vyhlášení nových voleb do AS fakulty během října, a po vzniku AS by mohl být zrušen režim omezených pravomocí. V současnosti také probíhá výběrové řízení na post tajemníka této fakulty.

  9. Dr. Jelínek také informoval o registraci novely přílohy č.6 Statutu UK Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  10. Příští řádné zasedání předsednictva se koná 4.10.2002 od 9:00.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal: Kučerová


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám