Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. ledna 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 15. 1. 2003


Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Kočvarová, Staša, Šobr


Hosté :

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Bc. Karolína Kučerová
  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu, došlé návrhy změn vnitřních předpisů fakult a dalších součástí UK a zbývající návrhy delegátů fakult UK do RVŠ.

  3. Rektor a kvestor seznámili předsednictvo s přípravami rozpočtu pro rok 2003.

  4. Rektor informoval o výsledcích přijímacího řízení. Ze zprávy je patrné, že jednotlivé fakulty UK plně nevyužily možnosti financovatelného nárůstu nových studentů, čímž se univerzita ochudila o významnou část prostředků, které mohla získat na vzdělávací činnost. Předsednictvo diskutovalo s vedením UK možnosti korekce s výhledem pro další školní rok.

  5. Rektor informoval předsednictvo o neschválení finančních prostředků pro investiční záměry UK Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Dále rektor seznámil přítomné o tom, že dne 31.1. proběhne volba děkana fakulty na KTF UK.

  6. Předsednictvo doporučilo předložit v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2003 návrh systému pro podporu rozvoje doktorských studijních programů na UK.

  7. Předsednictvo doporučilo svolat zasedání AS UK na 28.2., na kterém by měl být projednán návrh rozpočtu UK pro rok 2003.

  8. Na návrh předsedy Ekonomické komise AS UK prof. Rokyty předsednictvo jmenovalo členem Ekonomické komise Ing. Pavla Vojáčka, vedoucího Ekonomického odboru RUK.

  9. Předsednictvo konstatovalo, že na místo delegáta UK v SK RVŠ nastoupila v důsledku rezignace Jana Pokorného Bc. Karolína Kučerová zvolená AS UK dne 29.11. náhradnicí do SK RVŠ a zároveň vyhlásilo volby náhradníka do SK RVŠ.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UKZapsal: Pokorný


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám