Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. března 2005

Zápis ze zasedání předsednictva ze 17. března 2005, 17:00


Přítomní členové předsednictva:

Hampl, Jareš, Hála, Royt, Staša, Vychytil


Hosté zasedání:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Oldřich Řeháček, předseda Sociální komise AS UK

Mgr. Miroslav Kudláček


 1. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 2. Předsednictvo konstatovalo, že přes maximální snahu Sociální komise AS UK a dalších orgánů pravděpodobně není informovanost všech fakultních senátů o dopadech změn dotací na ubytování ze strany MŠMT a připravovaných konkrétních opatřeních v rámci UK dostatečná. Předsednictvo proto vyzvalo Sociální komisi, aby připravila společné jednání předsednictva, sociální komise AS UK, předsedů AS fakult a studentských reprezentací AS fakult, jejímž cílem by byla co nejlepší vzájemná informovanost a koordinace jak ohledně aktuálních kroků, tak ohledně možnosti dalšího postupu do blízké budoucnosti.

 3. Předsednictvo se seznámilo s tím, že dne 14. 3. proběhlo na půdě 3. LF UK setkání některých představitelů a členů fakultních senátů, ze kterého byl vyhotoven záznam. Předsednictvo konstatovalo, že svolání setkání předsedů AS fakult na 22. 3., o které z jednání dne 14. 3. telefonicky požádal předseda AS 3. LF, bylo předsedou AS UK podmíněno kooperací se sociální komisí AS UK (tato skutečnost bohužel není v záznamu ze schůzky 14. 3. zmíněna), a protože předseda sociální komise preferuje postup popsaný výše, schůzku 22. 3. předsednictvo nesvolává.

 4. Předsednictvo se zabývalo návrhem Mgr. Miroslava Kudláčka uspořádat pracovní seminář o řešení situace na PF UK.

 5. Předsednictvo schválilo na návrh předsedů komisí extramulární členy:

  Sociální komise: Viktor Filip, Mgr. Jan Foniok, Mgr. Radovan Skyba a Mgr. Dalibor Šmíd.

  Legislativní komise: MUDr. Petr Sucharda, CSc., prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., prof. MUDr Vladimír Geršl, CSc., RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Jitka Francová, Mgr. Jiří Hanika.

  Ekonomická komise: Ing. Pavel Vojáček.

  Ediční komise: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., Mgr. Maie Paráková, PhDr. Jaroslav Jirsa.

  Zahraniční komise: Ing. Ivana Halašková.

 6. Předsednictvo schválilo posunutí lhůt pro předkládání pozměňovacích návrhů k návrhům komplexní změny Vnitřního mzdového předpisu, Stipendijního řádu a Řádu vysokoškolské koleje na 23. března2005, 24:00 k rukám tajemníka AS UK.

 7. Kancléř informoval o výběrovém řízení na ředitele KaM. Dále informoval o podání nových návrhů výzkumných záměrů a o přípravě Výročních zpráv o činnosti a hospodaření UK. Protože je letos bezpodmínečně nutné dodržet termín 15. května stanovený MŠMT pro dodání výroční zprávy o činnosti za rok 2004 a její - již zahájené - zpracování je časově náročné, vyzývá na žádost kancléře UK předsednictvo AS UK členy senátu, aby návrhy na případné rozšíření tabulkové části výroční zprávy o činnosti oproti zprávě za rok 2003 a rámcové osnově MŠMT (k dispozici na www MŠMT) zaslali tajemníkovi AS UK nejpozději do 23. března.

 8. Kvestor informoval o zahájeném auditu hospodaření Kolejí a menz UK, výsledky budou dle dohody se Sociální komisí k dispozici v polovině dubna.

 9. Příští zasedání předsednictva se bude konat 1. dubna 2005 před zasedáním AS UK.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám