Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. září 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 2. 9. 2003


Přítomní členové předsednictva :

Geršl, Hála, Hampl, Staša, Trnka


Hosté zasedání :

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

 2. Rektor UK informoval o jednáních s představiteli vlády ČR o přípravách státního rozpočtu na rok 2004. Předsednictvo s vedením UK diskutovalo možnosti dalšího postupu vysokých škol, včetně možnosti protestních akcí.

 3. Rektor UK pokračuje v diskusi o koncepci právnického studia na UK, ve středu 3. 9. 2003 navštíví jednání Vědecké rady PF UK. Jednání se zúčastní i J. Trnka (ETF), zástupce předsednictva AS UK.

 4. Kvestor UK informoval, že na MŠMT stále probíhá schvalování dokumentace programu (výhled na rozdělení investičních výdajů).

 5. Kvestor UK seznámil předsednictvo se závěry kontroly hospodaření UK finančními úřady ČR. Dále dodal, že se na UK dokončuje kontrola NKÚ.

 6. Kvestor UK seznámil členy předsednictva s návrhem smlouvy mezi UK a ICN Polyart Prague o nájmu nebytových prostor v areálu Hostivař pro účely Českého Národního Symfonického Orchestru. Jedná se o pronájem budovy C a několika kanceláří v budově B, nacházejících se v areálu 9. Správy KaM v Hostivaři. Předsednictvo AS UK vyjádřilo s tímto záměrem svůj souhlas. (Hlasování : 4 – 0 – 1)

 7. Kancléř UK informoval, že MŠMT zaregistrovalo změny dvou vnitřních předpisů UK: Vnitřního mzdového předpisu a Stipendijního řádu UK.

 8. Kancléř dále informoval o vydání Opatření rektora č. 12/2003 (Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem). Toto opatření se vydává s cílem zmírnit poplatkovou povinnost v souvislosti s celkovým zvýšením úrovně poplatků na UK od akad. roku 2003/04, a to u těch studentů UK, kterým povinnost hradit poplatek vzniká započtením studia neúspěšně ukončeného v období mezi nabytím účinnosti zákona č. 111/1999 Sb., o vysokých školách a nabytím účinnosti novely tohoto zákona č. 147/2001 Sb., která započítávání neúspěšných studií pro účely posuzování povinnosti hradit poplatky stanovila, a to bez jakýchkoliv přechodných ustanovení.

 9. Kancléř UK požádal AS UK v souvislosti s ukončením funkčního období členů Dozorčí rady Grantové agentury UK o jmenování jednoho člena rady.

 10. Předsednictvo na základě kladného stanoviska sociální komise AS UK souhlasí s návrhem na úpravu výše kolejného v kolejích Otava a Vltava v areálu Jižní město.

  • jedno lůžko v dvoulůžkovém pokoji : 35,90 Kč/den (tj. 1.091,40 Kč/měs.)

  • jedno lůžko v třílůžkovém pokoji : 30,50 Kč/den (tj. 927,20 Kč/měs.)

  (Hlasování : 4 – 0 – 1)

 11. Kancléř informoval, že na základě obchodní veřejné soutěže ( výběrová komise byla složená se zástupců několika fakult, AS UK a RUK) byla vybrána společnost IBM k realizaci Informačního systému UK. Jakmile rozhodnutí bude pravomocné, budou zahájena jednání o smlouvě.

 12. Kancléř UK informoval, že od září 2003 jsou studentům UK vydávány nové studentské průkazy ve formě čipových karet. Tyto průkazy jsou vydávány všem studentům UK bez ohledu na formu a typ studia. Průkazy jsou dvou typů, z nichž si mohou studenti vybrat – průkaz studenta UK spojený s mezinárodním průkazem ISIC (cena 160 Kč) či průkaz studenta UK (zdarma). Bližší informace lze nalézt na příslušném letáku, který studenti obdrží při zápisu do dalšího ročníku či na webové stránce www.cuni.cz/prukazy.

  V této souvislosti se též nabízí možnost brigády ve výdejním centru kupónů (viz www.cuni.cz/prukazy).

 13. J. Trnka seznámil členy předsednictva s dosavadními výsledky diskuse s ředitelem KaM o ekonomické výtěžnosti ubytování hotelových hostů v průběhu letních prázdnin.

 14. Předsednictvo AS UK bere na vědomí, že se J. Trnka (ETF) přihlásil do Ekonomické a Sociální komise AS UK.

 15. Příští zasedání předsednictva se koná 30. září 2003 ve 14.00.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

M. Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám