Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. února 2009

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. února 2009, 17:00


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Staša, Jan Royt, Richard Chudoba, Petr Hach;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace z vedení univerzity.

  J. M. pan rektor informoval o mediálním ohlasu, který vyvolalo usnesení Akademického senátu univerzity ze dne 23. ledna 2009. Dále pan rektor informoval o razantním usnesení, které přijala Vědecká rada UK dne 29. ledna 2009 na podporu autonomie a samosprávy vysokých škol, které jsou ohroženy záměry obsaženými v Bílé knize terciárního vzdělávání. Pan rektor poté informoval tom, že z jeho iniciativy připravuje předsednictvo České konference rektorů výzvu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ve věci minimalizace dopadů důsledků finanční krize na vysoké školy.

 3. Předsednictvo AS UK připravilo návrh programu zasedání AS UK 13. února 2009:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 23. ledna 2009

  3. Volba předsedy AS UK

  4. Volba místopředsedy AS UK

  5. Volba dalších členů předsednictva AS UK

  6. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  7. Vnitřní předpisy fakult

  8. Informace z RVŠ

  9. Různé

  10. Ustanovení pracovních komisí AS UK

 4. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční 13. února 2009, v 9:00 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám