Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. května 2009

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. května 2009

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Hach, Richard Chudoba, Josef Staša, Josef Šlerka, Petr Just;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci AS UK.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo harmonogram volby kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze a hlasováním 6-0-0 navrhlo, aby byl sestaven takto:

  (Návrh usnesení pro zasedání AS UK 22. května 2009):

  "AS UK vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze, schvaluje harmonogram volby:


  • Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta

  • Představování kandidátů

  • Volba kandidáta

  středa 23. září 2009, 18:00,

  čtvrtek 15. říjen 2009 a

  čtvrtek 22. říjen 2009,

  v případě neúspěšné volby:

  • Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta

  • Představování kandidátů

  • Volba kandidátů

  středa 4. listopadu 2009, 18:00,

  čtvrtek 12. listopadu 2009 a

  čtvrtek 19. listopadu 2009,

  a zmocňuje předsedu AS UK, aby o této skutečnosti písemně informoval děkany a předsedy Akademických senátů fakult UK, ředitele součástí UK, a zároveň je požádal, aby v tomto smyslu informovali členy akademické obce."

 3. Předsednictvo AS UK sestavilo časový plán řádných zasedání AS UK v zimním semestru akademického roku 2009/2010 takto 9. října 2009, 4. prosince 2009, 13. ledna 2010 „20. výročí zasedání Akademické rady Univerzity Karlovy“ a 22. ledna 2010 a navrhlo, aby se první zasedání v letním semestru akademického roku 2009/2010 konalo 5. února 2010.

 4. Předsednictvo vyhlásilo volby do AS UK na fakultách a součástech UK začleněných do prvního sboru pro účely voleb do AS UK. Jedná se o Lékařskou fakultu v Plzni, Farmaceutickou fakultu, Evangelickou teologickou fakultu, Fakultu sociálních věd, Přírodovědeckou fakultu, Fakultu humanitních studií a další součásti

 5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení univerzity.

  J. M. pan rektor informoval o druhé verze Perspektiv dalšího vývoje Českého vysokého školství a o projednávání této verze ve Vědecké radě Univerzity. Dne 14. května 2009 se bude konat tisková konference, kde bude materiál „Perspektivy“, zveřejněn a poskytnut veřejné diskuzi.

  Pan rektor poté informoval o posledním zasedání vlády ČR dne 4. května 2009. Na tomto zasedání byl doc. Bohuslav Svoboda, děkan 3. LF, jmenován 15. členem Rady vlády pro výzkum a vývoj. Dále vláda projednala investiční výhled, který se dotýkal Všeobecné fakultní nemocnice. Materiál, který vláda projednala počítal s přestěhováním VFN na jiné místo. Pan rektor vydal spolu s panem děkanem 1.LF prohlášení. Univerzita Karlova nebyla totiž o tomto kroku Ministerstvem zdravotnictví předem informována.

  Pan rektor dále informoval o jednání s vedením Akademie věd o možnostech dalšího financování vědy a výzkumu z veřejných zdrojů.

  Dále pan rektor dále informoval o hodnocení soutěže na rekonstrukci menzy17. listopadu a o zvažování financování investičních záměrů z vlastních zdrojů.

 6. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání senátu 22. května 2009:

  1. Zahájení, předání osvědčení nově zvoleným členům AS UK a určení skrutátorů

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 27. března 2009

  3. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  4. Všeobecná fakultní nemocnice a jednání Vlády ČR ze dne 4. 5. 2009

  5. Vnitřní předpisy UK

  6. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2008

  7. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2008

  8. Startovací byty

  9. Opatření rektora, kterým se vydávají ceny za ubytování v kolejích UK

  10. Opatření rektora, kterým se vydává Vzor smlouvy o ubytování pro akademický rok 2009/2010

  11. Opatření rektora, kterým se vydávají podmínky přiznávání stipendia na podpory ubytování pro akademický rok 2009/2010

  12. Vnitřní předpisy fakult

  13. Smlouvy

  14. Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora UK

  15. Zmocnění předsednictva AS UK jednat jménem AS UK v době letních prázdnin

  16. Informace z komisí UK

  17. Informace z RVŠ

  18. Různé

 7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 22. května 2009 v 9:00 na sekretariátu senátu.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám