Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 14. září 2010

Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UKze dne 14. září 2010


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Šlerka, Petr Just, Josef Staša, Jan Šatra;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1.   a. 

  Předsednictvo ASUK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK

  • Stanovisko Akademického senátu 3.LF k prohlášení Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  • Usnesení Hlavní volební komise k doplňovacím volbám člena AS UK na dalších součástech UK.

  • Oznámení MUDr. Ondřeje Suchánka o ukončení studia na 2.LF.

  • Oznámení MUDr. Hany Gavendové o ukončení studia na 2.LF.

  • Žádost o projednání vnitřního předpisu FTVS.

  • Zápis z jednání Asociace děkanů lékařských fakult v ČR.

  • Návrhy vnitřních předpisů KTF.

  • Pozvánka na slavnostní otevření zrekonstruované budovy 1. lékařské fakulty UK.

  • Výzva bc. Romana Šolce na pozvání Mgr. Josefa Dobeše na zasedání AS UK.

    b. 

  Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí oznámení MUDr. Ondřeje Suchánka o ukončení studia na 2.LF, předseda AS UK vyzval Hlavní volební komisi, aby povolala náhradníka na uprázdněné místo.

    c. 

  Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí oznámení MUDr. Hany Gavendové o ukončení studia na 2.LF a vyhlásilo doplňovací volby na uprázdněné místo člena AS UK na 2. lékařské fakultě.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval o zásadním vývoji ve financování vysokých škol. V kalendářním roce 2010 dojde v rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke snížení prostředků o 1,5 mld. korun, v prostředcích na vysoké školy to dle rozhodnutí ministra znamená snížení o cca. 1 mld. korun. Dotčeny přitom budou jak investiční prostředky, tak provozní prostředky a prostředky, které budou pravděpodobně přebývat v části dofinancování evropských projektů. Prostředky na vysoké školy přitom tvoří pouze cca. 20% celkových prostředků státního rozpočtu v kapitole ministerstva školství. Česká konference rektorů proto vyjádřila výrazný nesouhlas s disproporcí rozložení dopadů škrtů v kapitolách státního rozpočtu ministerstva školství, kdy nejvíce škrtů dopadne právě na vysoké školy.

  Dále pan rektor informoval o přípravě státního rozpočtu na rok 2011. Také příprava státního rozpočtu poznamenaná razantním snižováním prostředků. V roce 2011 by mělo dojít ke snížení prostředků státního rozpočtu v kapitole ministerstva školství o 5 mld., prostředků na vysoké školy se mají týkat škrty ve výši 2,3 – 2,5 mld. Kč. Toto je pro vysoké školy zcela nepřijatelné, předsednictvo ČKR proto vyvíjí maximální úsilí ke změně tohoto návrhu. Významně se též může změnit rozdělování prostředků státního rozpočtu na vysoké školy pro rok 2011 má dle sdělení nového 1. náměstka a náměstka pro vědu a vysoké školy být výše příspěvku dohodnuta s každou VŠ individuelně. Toto je naprosto nepřijatelné. Rozdělování musí i nadále probíhat transparentním způsobem.

  Pan rektor dále informoval o změnách ve financování vědy a výzkumu. Předsednictvo Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, jejímž členem se v červnu 2010 stal J. M. pan rektor, v průběhu letních prázdnin připravila návrh rozpočtu na rok 2011, podle kterého mělo dojít plošnému zkrácení všech kapitol VaV o 4,5% tak, aby byl dodržen vládou stanoveý cekový objem prostředků. Tento postup je nepřijemný, ale do jisté míry pochopitelný. Tento návrh Ministerstvo financí však upravilo tak, že by mělo dojít k výraznému poklesu prostředků na VaV v kapitolách Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva kultury (s výrazným dopadem na VŠ) a v dalších letech i v kapitolách ministerstva školství a k nárůstu prostředků v kapitole Akademie věd České republiky. S tímto návrhem vysoké školy zásadně nesouhlasí. Podařilo se proto iniciovat svolání mimořádného zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace k rozpočtu na VaV, které se má konat 17. září 2010. Ve stejný den se má konat mimořádné zasedání České konference rektorů k přípravě státního rozpočtu na rok 2011.

  Projednávání státního rozpočtu by mělo být po přerušení vládou České republiky ukončeno 22. září 2010.

  Pan rektor dále informoval, že pozval ministra školství na individuální jednání. Toto pozvání pan ministr přijal.

  Dále pan rektor stručně informoval o jednání předsednictva České konference rektorů s ministrem školství, s náměstkem ministra pro vysoké školy a dalšími v srpnu 2010 a o řádném zasedání České konference rektorů, které se konalo ve dnech 9. – 10. září 2010 na Univerzitě Karlově.

  Pan rektor dále stručně informoval o personálních změnách na MŠMT, zejména o odvolání ing. Jana Vituly z funkce ředitele sekce ministerstva školství pro řízení operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a o možných rizicích tohoto odvolání a odchodu dalších klíčových pracovníků na přípravu projektů tohoto operačního programu.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo výzvu bc. Romana Šolce na pozvání ministra školství na zasedání AS UK. Předsednictvo AS UK se nedomnívá, že je vhodná chvíle na takový krok, zejména s ohledem na kroky, které vůči ministerstvu školství konala Česká konference rektorů a zejména vedení univerzity.

 4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 6. října 2010 v 17:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám