Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 6. října 2010

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 6. října 2010


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Šlerka, Petr Just, Josef Staša;


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

Bc. Jan Šatra


 1. Předsednictvo ASUK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK

  • Oznámení Bc. Jana Šatry o ukončení magisterského studia na PřF a začátku postgraduálního studia na PřF.

  • Žádost děkana FaF o schválení prodeje nemovitosti – montovaného objektu TESKO

  • Rezignace doc. Aleny Stoklasové na členství v AS UK.

  • Podnět Vojtěcha Mezery, aby Univerzita Kalrova představila ministrovi zdravotnictví návrh zákona o univerzitních nemocnicích vytvořený právě na Univerzitě Karlově.

    a. 

  Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí oznámení Bc. Jana Šatry a konstatovalo, že dnem ukončení magisterského studia zaniklo Bc. Janu Šatrovi členství v předsednictvu AS UK.

    b. 

  Předsednictvo AS UK konstatovalo, že AS UK nepřísluší projednávat žádosti o schválení prodeje nemovitosti, pokud nebyly předloženy vedením univerzity a pověřilo tajemníka AS UK o této skutečnosti dopisem informovat děkana FaF.

    c. 

  Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci doc. Aleny Stoklasové a předseda AS UK vyzval Hlavní volební komisi, aby povolala náhradníka z řad akademických pracovníků LF HK.

    d. 

  Předsednictvo AS UK na základě podnětu člena senátu, Vojtěcha Mezery, vzalo na vědomí informace o krocích, které vedení univerzity podniklo ve vztahu k ministerstvu zdravotnictví a pověřilo tajemníka, aby Votěcha Mezeru informoval o výsledku projednávání tohoto podnětu.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

  Pan kancléř v úvodu omluvil nepřítomnost J. M. pana rektora a předsednictvo AS UK informoval o vývoji projednávání návrhu státního rozpočtu. Ve vládním návrhu státního rozpočtu pro rok 2011 předloženém do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je nejvýrazněji patrný pokles prostředků na vzdělávací činnost. Skutečná výše prostředků na vědeckou činnost není z předloženého návrhu dostatečně zřejmá.

  Dále pan kancléř informoval o stále více zřejmém záměru ministerstva školství do konce kalendářního roku 2011 schválit nový vysokoškolský zákon. Pan kancléř dále informoval o poslaneckých novelách stávajícího vysokoškolského zákona. Jedna novela je již předložena poslanecké sněmovně, která v souvislosti s kauzou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni chce do vysokoškolského zákona zavést možnost na odnímání vysokoškolských titulů. Dále je připravovaná rozsáhlejší poslanecká novela platného vysokoškolského zákona, která má, mimo jiné vzhledem k poklesu prostředků na vzdělávací činnost, umožnit veřejným vysokým školám vybírat další prostředky za studium, umožnit vybírat vyšší částky na stávající poplatky za studium, volnější nakládaní s vybranými prostředky za studium a zavedení určité formy zápisného podle Perspektiv dalšího vývoje českého vysokého školství vypracovaných Univerzitou Karlovou. Spornější otázkou je zamýšlené zpoplatnění habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

  Pan kancléř dále informoval, že 7. října 2010 se má uskutečnit setkání ministra školství, mládeže a tělovýchovy s vedením univerzity na půdě Univerzity Karlovy.

  Dále pan kancléř informoval o setkání rektorů s předsedou vlády České republiky, které se konalo dne 4. října 2010. Jednání se se podle sdělení zúčastněných rektorů konalo ve velmi korektním duchu.

  Pan kvestor předsednictvo AS UK informoval o vývoji v otázce zamýšleného odkoupení budovy v Opletalově ulici, ke kterému vyjádřil souhlas akademický senátu na zasedání 28. května 2010. Při finálních jednáních s prodávajícím se univerzita neúspěšně pokusila ujednat snížení kupní ceny.

 3. Předsednictvo AS UK schválilo program zasedání AS UK 15. října 2010

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům AS UK, určení skrutátorů

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 28. května 2010

  3. Zpráva o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin ak.roku 2009/2010

  4. Volba dalších členů předsednictva AS UK

  5. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  6. Prodloužení platnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru UK

  7. Vázání provozních prostředků v roce 2010 na UK

  8. Vnitřní předpisy fakult

  9. Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu UK

  10. Smlouvy

  11. Informace z pracovních komisí AS UK

  12. Informace z RVŠ

  13. Různé

 4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 15. října 2010 v 9:00 na sekretariátu senátu.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKProf. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám