Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 12. ledna 2010

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 12. ledna 2010, 17:30


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Hach, Richard Chudoba, Petr Just, Josef Staša;


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu:

  • Žádost mgr. Karly Potůčkové

  • Rezignaci ThDr. Prokopa Brože na členství AS UK

  • časopisy a pozvánky

 2. Předsednictvo vyslechlo informace prof. Václava Hampla, J. M. pana rektora UK, o jednání reprezentační komise k návrhu rozpočtu ministerstva školství na rok 2010, o řešení investičního financování pražských vysokých škol.

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace prof. Václava Hampla, J. M. pana rektora UK, o šetření žádostí Karly Potůčkové a pověřilo mgr. Daniela Ferance, aby žadatelku písemně informoval o jednání předsednictva.

 4. Předseda AS UK vzal na vědomí rezignaci ThDr. Prokopa Brože na členství v AS UK.

 5. Předsednictvo AS UK v souladu s čl. 1 a 10 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity v Praze vyhlásilo doplňovací volby na Katolické teologické fakultě na uprázdněné místo člena Akademického senátu v komoře akademických pracovníků.

 6. Předsednictvo AS UK pověřilo prof. Jana Hálu, předsedu senátu, a mgr. Daniela Ferance, tajemníka senátu, jednat s vedením UK o způsobu připomenutí 20. výročí obnovení akademické svobody na Univerzitě Karlově v Praze.

 7. Předseda AS UK doporučil k pozornosti členům předsednictva AS UK Hodnotící zprávu OECD k Bílé knize terciárního vzdělávání.

 8. Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK dne 22. ledna 2010:

  1. Zahájení, určení skrutátorů

  2. Kontrola zápisů ze zasedání AS UK 4. prosince 2009

  3. Zpráva o činnosti AS UK ze období 1. únor 2009 až 31. leden 2010

  4. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  5. Vlastní hodnotící zpráva

  6. Nominace do Dozorčí rady GA UK

  7. Vnitřní předpisy fakult

  8. Informace z pracovních komisí AS UK

  9. Informace z RVŠ

  10. Různé

 9. Předsednictvo AS UK navrhlo plénu senátu pro volbu kandidáta do Dozorčí rady Grantové agentury Univerzity Karlova RNDr. Daniela Fryntu.

 10. Předsednictvo AS UK neformálně jednalo o formálním a neformálním vyřizování anonymních dopisů.

 11. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 22. ledna 2009 v 9:00 na sekretariátu senátu.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám