Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 26. března 2010

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. března 2010


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Ondřej Suchánek, Josef Staša, Jan Šatra;


Omluveni:

Josef Šlerka, Petr Just,


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci:

  • návrh Organizačního řádu Kolejí a menz

  Předsedictvo AS UK postoupilo návrh Legislativní a Sociální komisi AS UK.

 2. Předseda AS UK konstatoval, že v nejbližším období bude vzhledem k výuce činnost předsednictva významně ovlivněna docházkou členů předsednictva AS UK. Otázka řešení bude projednána na příštím zasedání předsednictva, které se uskuteční dne 26. března 2010 v 9:00 hod.

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval o předkládaných návrzích pro zasedání AS UK:

  • vyjádření k záměru jmenovat prorektorku pro celoživotní vzdělávání

  • návrh na odvolání a jmenování členů Vědecké rady UK

  • návrh rozpočtu a rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2010

 4. Předsednictvo AS UK schválilo program zasedání AS UK dne 26. března 2010:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 19. února 2010

  3. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  4. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorky pro celoživotní vzdělávání a rovné šance

  5. Schválení návrhu na odvolání členů stávající Vědecké rady UK a na jmenování nových členů Vědecké rady UK

  6. Vyjádření k návrhu opatření rektora k oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem UK

  7. Schválení rozpočtu UK na rok 2010

  8. Schválení rozpisu dotace a příspěvků na UK na rok 2010

  9. Smlouvy

  10. Vnitřní předpisy

  11. Informace z pracovních komisí AS UK

  12. Informace z RVŠ

  13. Různé

 5. Předsednictvo AS UK jmenovalo na návrh prof. Aleny Stoklasové, předsedkyně studijní komise, doc. Marii Korabečnou extramulární členskou studijní komise.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám