Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 23. listopadu 2010

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 23. listopadu 2010


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Staša, Josef Šlerka, Jan Šatra


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK schválilo zápisy ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. října 2010.

 2. a) Předsednictvo AS UK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK

  • výzva J. M. panu rektorovi k odmítnutí Cestovní mapy velkých infrastruktur VaVI

  • návrh dílčí změny Statutu UK a Studijního a zkušebního řádu UK

  • stanoviska fakult a součástí k návrhu dílčí změny Statutu UK a Studijního a zkušebního řádu UK: ÚVt, AS 3.LF, děkana PřF, AS FaF, AS PedF, FTVS, CERGE, AS FHS, děkana MFF, KaM, AS 1.LF, AS FF, AS LF HK, AS MFF, AS FSV a ÚDAUK.

  • Protokol o průběhu a výsledku voleb do AS 3.LF

  • Podnět AS 3.LF rektorovi UK ke změně čl. 35 Statutu UK.

  b) Předseda AS UK vyzval Hlavní volební komisi, aby povolala náhradníka na uprázdněné místo člena AS UK z řad studentů Lékařské fakulty v Hradci Králové.

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval o přípravě státního rozpočtu. V kapitole ministerstva školství se v návrhu státního rozpočtu počítá s poklesem prostředků na vysoké školy o přibližně 2,3 miliardy korun. Ministerstvo

  Dále pan rektor informoval o jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která se zabývala přípravou Metodiky pro hodnocení výsledků výzkumu pro rok 2011 a návrhy programů Technické agentury a Grantové agentury České republiky.

  Pan rektor dále informoval o návrhu technické novely vysokoškolského zákona, kterou připravuje Ministerstvo školství. V polovině října 2010 náměstek ministra školství pro vysoké školy informoval dopisem Českou konferenci rektorů, že původně konferenci zaslaný návrh novely se rozšiřuje o návrh zavedení zápisného ve výši až 6000 Kč, jako „řešení“ poklesu prostředků na vysoké školy do zavedení školného. Česká konference rektorů tento návrh odmítla jako nesystémové přechodné řešení. Dále konference rektorů požadovala, že jakýkoliv nárůst prostředků ze soukromých zdrojů nesmí jít na úkor prostředků z veřejných zdrojů a musí mu přecházet zavedení systému finanční pomoci studentům.

  Dále pan rektor informoval o průběhu návštěvy ministra školství na Univerzitě Karlově. Ministr na půdě univerzity strávil 2,5 hodiny a návštěva byla vedena v otevřené atmosféře.

  Na závěr pan rektor informoval o personálních změnách na ministerstvu školství, zejména o výměně náměstka pro vysoké školy. Novým náměstkem se stal Ing. Jan Koucký, Ph.D.

  Pan kancléř předsednictvo informoval o přípravě Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2011 a stručně předsednictvo seznámil se strukturou a obsahem návrhu.

  Předsednictvo AS UK postoupilo návrh principů ekonomické komisi a pověřilo tajemníka senátu, aby o konání ekonomické komise seznámil všechny členy senátu.

  Pan kvestor informoval o předkládaných návrzích smluv.

 4. Předsednictvo AS UK schválilo návrh programu zasedání AS UK dne 3. prosince 2010:

  • Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů

  • Kontrola zápisů ze zasedání AS UK 15. října 2010

  • Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  • Vnitřní předpisy UK

  • Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2011

  • Vnitřní předpisy fakult

  • Smlouvy

  • Informace z pracovních komisí AS UK

  • Informace z RVŠ

  • Různé

 5. Předsednictvo AS UK schválilo, že u příležitosti 20-tého výroči Statutu svobodné Univerzity Karlovy zorganizuje v pátek dne 21. ledna 2011 slavnostní zasedání akademicého senátu ve Velké aule Karolina, a jednalo o přípravě tohoto zasedání. Výsledkem jednání je materiál „Příprava slavnostního zasedání AS UK dne 21. ledna 2011“, který je přílohou zápisu. Předsedictvo senátu schválilo, aby pro toto zasedání byly vyhotovené pamětní listy ve dvou kategoriích: ve vyšší (120 kusů) a v běžné (100 kusů) kvalitě. Předsednictvo senátu požádalo pana kvestora, aby zajistil zpracování návrhů pamětních listů a předložení těchto návrhů nejpozději do zasedání předsednictva dne 3. prosince 2010. Pamětní listy vyšší kvality budou u příležitosti slavnostního zasedání předány významným členům senátu (předsedům, místopředsedům, dalším členům předsednictva, předsedům pracovních komisí, tajemníkům a jinak významným členům senátu). Pamětní listy běžné kvality budou u příležitosti slavnostního zasedání předány přítomným členům senátu. Předsednictvo senátu dále požádalo pana kvestora, aby zajistil občerstvení pro 320 osob.

 6. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 3. prosince 2010 v 9:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám