11. února 2011

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 11. února 2011


 1. AS UK schválil program zasedání ve znění navržené změny.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 21. ledna 2011.

 3. AS UK schválil zprávu o činnosti AS UK za období od 1. února 2010 do 31. ledna 2011.

 4. AS UK zvolil prof. Jana Hálu (MFF) předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

 5. AS UK zvolil mgr. Jana Šatru (PřF) místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

 6. AS UK zvolil dr. Josefa Stašu (PF), dr. Martina Havrdu (3.LF), mgr. Samuela Zajíčka (FF), prof. Jana Royta (KTF) dalšími členy předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

 7. AS UK pověřil Ediční komisi nominováním zástupců do komise pro přípravu nového vizuálu UK z řad členů Ediční komise, kteří jsou zároveň členy senátu.

 8. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora.

 9. AS UK projednal záměr

  • návrh smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu zařízení distribuční soustavy v objektu trafostanice na pozemku parc.č. 2416/78 v k.ú.Hostivař ve prospěch firmy PREdistribuce,a.s,sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, IČ:27376516,

  • návrh o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu horkovodního potrubí v částech pozemků parc.č. 3540/2, 3540/3, 3610/5 a 3765/8 v k.ú. Břevnov, obec Praha, ve prospěch společnosti Pražská teplárenská,a.s., sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7,

  vyjadřuje k těmto záměrům své kladné stanovisko a doporučuje předložit je Správní radě UK k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm.c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 10. Ohlášené ukončení pracovních poměru lékařů v nemocnicích, včetně nemocnic fakultních, ovlivní negativně výukový proces realizovaný na lékařských fakultách UK. Odchod lékařů je důsledkem nahromadění problémů ve zdravotnictví, které nejsou dlouhodobé řešeny a negativně ovlivňují především další vzdělávání absolventů studijního programu všeobecného lékařství a platové ohodnocení práce lékařů. Odchod lékařů, kromě ohrožení péče o nemocné, představuje i bezprostřední riziko kolapsu výuky klinických oborů na lékařských fakultách. Vzhledem k závažnosti této situace AS UK apeluje na vládu České republiky, aby ji řešila s pochopením pro oprávněné požadavky lékařů a s maximální odpovědností v co nejkratší době dosáhla dohody s lékaři tak, aby lékařské fakulty měly možnost nerušeně plnit své nezastupitelné povinnosti při výuce nových lékařů.

 11. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 12. AS UK na základě čl. 7 odst. 13 odst. Statutu UK zřídil ekonomickou, legislativní, sociální a studijní komise. AS UK dále zřídil ediční komisi.

 13. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám