25. března 2011

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 25. března 2011


 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 11. ledna 2011.

 3. AS UK vzal na vědomí informace členů kolegia rektora.

 4. AS UK schválil dílčí změnu Statutu UK.

 5. AS UK schválil dílčí změnu Přílohy č. 2 Statutu UK (Organizačního řádu).

 6. AS UK schválil dílčí změnu Stipendijního řádu UK.

 7. AS UK schválil Rozpočet UK pro rok 2011.

 8. AS UK schválil Rozpis dotací a příspěvků na UK pro rok 2011.

 9. AS UK projednal návrh věcného záměru opatření rektora o svěření budov č. p. 985 na pozemku parc. č. 153 a č. p. 986 na pozemku parc. č. 152 se stavebními pozemky parc. č.153 a 152, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha, do správy Filozofické fakulty a vyjadřuje k tomuto návrhu ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze své kladné stanovisko.

 10. AS UK projednal záměr uzavřít

  • smlouvu o zřízení věcného břemene umístění a provozování kabelového vedení v částech pozemků parc. č. 3540/2, 3540/3 a 3542/2, vše v k. ú. Břevnov, obec Praha, ve prospěch PREdistribuce, a. s., Praha 5, Svornosti 3199/19a,

  • smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění, údržby a oprav signalizačního zařízení na vymezené části pozemku parc. č. 3542/2 v k. ú. Břevnov, obec Praha, ve prospěch Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1, IČ: 6384197,

  vyjadřuje k těmto záměrům své kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě Univerzity Karlovy v Praze k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 11. AS UK schválil:

  • Změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV (čj. 40a/2011),

  • Pravidla pro organizaci studia na FSV (čj. 40b/2011),

  • Změnu Pravidel pro organizaci studia na PřF (čj. 50/2011),

  • Změnu volebního a jednacího řádu AS 1.LF (čj. 54/2011) a

  • Změnu Jednacího řádu Vědecké rady FHS (čj. 58/2011).

 12. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.

 13. První verze návrhu věcného záměru vysokoškolského zákona ve svých důsledcích vážně ohrožuje úroveň českého vysokého školství a jeho nezávislost. AS UK proto vyzývá akademické senáty fakult, aby věnovaly zvýšenou pozornost projednávanému návrhu věcného záměru, s důrazem na celofakultní diskusi.

 14. AS UK zřídil petiční komisi.

 15. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 16. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám