20. května 2011

Usnesení přijatá zasedání AS UK dne 20. května 2011

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 25. března 2011.

 3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK schválil Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2010.

 5. AS UK schválil Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2010.

 6. AS UK schválil:

  • Změnu Pravidel pro organizaci studia na FaF (čj. 82/2011),

  • Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS (čj. 83/2011) a

  • Změnu Pravidel pro organizaci studia na PF (čj. 84/2011).

 7. AS UK žádá příslušné orgány PF UK, aby projednaly důsledky Změny Pravidel pro organizaci studia na PF (čj. 84/2011) schválené Akademickým senátem UK na zasedání dne 20. května 2011 a o výsledcích jednání informovaly Akademický senát UK.

 8. AS UK zmocnil předsednictvo AS UK jednat v době letních prázdnin akademického roku 2010/2011 v neodkladných záležitostech jménem AS UK.

 9. AS UK projednal záměry uzavřít

  • smlouvu s firmou GARPO catering, s r. o., se sídlem Přemyslovská 23/2011, Praha 3, o pronájmu nebytových prostor v objektu koleje Otava, čp. 954 v Praze 4, na pozemku parc. č.2588/14 v k. ú. Kunratice, na období od 1. 6. 2011 do 31. 12. 2013

  • smlouvu s firmou JUVA clubs s r. o., se sídlem Chemická 953, Praha 4, IČ:27662462, o pronájmu nebytových prostor v objektu koleje Vltava čp. 953 v Praze 4, na pozemku parc. č. 258/2, k. ú. Kunratice, na období od 1. 6. 2011 do 30. 4. 2016

  a vyjadřuje s těmito záměry svůj souhlas.

 10. AS UK projednal návrh věcného záměru Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK a vyjadřuje k tomuto návrhu své kladné stanovisko.

 11. AS UK konstatuje, že UK je připravena spolupracovat s MŠMT na reformě vysokého školství, pokud bude jejím cílem podpora kvalitního vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu. Tohoto cíle je možno nejlépe dosáhnout promyšlenými kroky napravujícími slabá místa současného systému. MŠMT však zatím předkládá koncept radikálních a v našich podmínkách zcela neověřených změn organizačního uspořádání a prostředí fungování vysokých škol. Podle názoru AS UK by realizace tohoto návrhu destabilizovala vysoké školství v České republice a namísto zlepšování kvality by nastalo období chaotických změn s nejistým výsledkem. Toto nebezpečí je umocněno nerealistickým harmonogramem připomínkování a nedostatečným zohledňováním principiálních připomínek zástupců UK a dalších vysokých škol ze strany MŠMT.

 12. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 13. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.

 14. AS UK pověřuje Mgr. Samuela Zajíčka (FF), aby zorganizoval pracovní skupinu zájemců z řad členů senátu, která vypracuje a do zasedání AS UK 14. října 2011 předloží poziční materiál AS UK k jeho roli ve veřejných diskuzích.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám