19. října 2012

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 19. října 2012

 1. AS UK schválil program zasedání ve znění schválené změny.

 2. AS UK projednal žádost J. M. pana rektora o vyjádření k výstavbě Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 3. AS UK projednal žádost J. M. pana rektora o vyjádření k výstavbě Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 4. AS UK schválil zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin.“

 5. AS UK zvolil bc. Martina Holého (HTF) dalším členem předsednictva AS UK.

 6. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 7. AS UK žádá vedení UK, aby do lednového zasedání dne 18. 1. 2013 připravilo hodnocení plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru UK pro rok 2012.

 8. AS UK schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru UK na rok 2012 ve znění schválené modifikace.

 9. AS UK ukládá předsednictvu AS UK, aby jednalo s J. M. panem rektorem o dalším zpřístupňování přihlášek PRVOUK podle usnesení ze zasedání AS UK 8. června 2012.

 10. AS UK schválil uvolnění zbývající částí prostředků na program PRVOUK P38.

 11. AS UK schválil opravu Rozpisu finančních prostředků na programy PRVOUK P15 a P17.

 12. AS UK schválil využití části prostředků vázaných v rozpisu na rok 2012.

 13. AS UK schválil dodatečné zvýšení prostředků CERGE.

 14. AS UK schválil:

  • Změnu Pravidel pro organizaci studia na FF (poř. č. 18/2012, čj. 120/2012).

  AS UK schválil:

  Statut FTVS (poř. č. 44/2008, čj. 126/2012)

  • Změnu Pravidel pro organizaci studia na 1.LF (poř. č. 15/2012, čj. 115/2012),

  • Změnu Pravidel pro organizaci studia na PřF (poř. č. 16/2012, čj. 116/2012),

  • Změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na FF (poř. č. 17/2012, čj. 119/2012),

  • Změnu Pravidel pro organizaci studia na FHS (poř. č. 3/2012, čj. 137/2012) a

  • Změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK (poř. č. 19/2012, čj. 138/2012)

  s výhradou provedení legislativně-technických oprav.

 15. AS UK vyjádřil kladné stanovisko k věcnému záměru opatření rektora, kterým se valorizuje výše stipendií.

 16. AS UK projednal návrh smlouvy o pronájmu pozemků parc.č.1412, parc.č.1416, parc.č. 1413/2 a části pozemku parc.č 1413/1, vše v k.ú. Nové Město, obec Praha - Albertov, Revmatologickému ústavu k provozu jeho činnosti a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

 17. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, provozování a užívání rozvaděče VN v budově č.p. 562 na pozemku parc. č. 558 v k.ú. Staré Město, obec Praha ve prospěch PREdistribuce a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 27376516, a doporučuje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.

 18. AS UK projednal

  • návrh na prodloužení a změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí č. 25, Praha 1,

   podnikatelce Adelíně Starostové, bytem Nerudova 409, Roztoky, IČ: 495209315,

  • návrh na prodloužení a změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Matematicko-fyzikální fakulty V Holešovičkách 2, Praha 8,

   podnikatelce Adelíně Starostové, bytem Nerudova 409, Roztoky, IČ: 495209315,

  a zaujal k nim kladné stanovisko.

 19. AS UK projednal návrh na prodloužení a změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu v objektu svěřeném do správy Kolejím a menzám, v koleji Hvězda v Praze 6 s podnikatelem Mgr. Ing. Petrem Schromem, IČ: 16624009 a zaujal k němu kladné stanovisko.

 20. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 21. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám