8. června 2012


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 8. června 2012

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 30. března 2012.

 3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK schválil Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2011.

 5. AS UK schválil Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2011.

 6. AS UK zmocnil předsednictvo AS UK jednat v době letních prázdnin akademického roku 2011/2012 v neodkladných záležitostech jménem AS UK.

 7. AS UK schválil jmenování, prof. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc., prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., doc. Iva Mathé a prof. JUDr. Jiřího Přibáně, DrSc. členy Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.

 8. AS UK nominoval PhDr. Mgr. Jakuba Jeřábka, Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. a Mgr. Marka Radeckého do konkurzní komise pro výběr ředitele Kolejí a menz.“

 9. AS UK schválil jmenování doc. ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D., Krešimira Žigiče, Ph.D. a doc. Ing. Michala Kejaka, M.A., CSc. členy Vědecké rady Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium.

 10. AS UK vzal na vědomí hodnocení třetí role.

 11. AS UK vzal na vědomí Porovnání Dlouhodobého záměru UK a dlouhodobých záměrů fakult.

 12. AS UK schválil dílčí změnu Řádu celoživotního vzdělávání ve znění schválené modifikace.

 13. AS UK schválil:

  • Změna Statutu FaF (poř. č. 5/2012, čj. 53/2012),

  • Změna Pravidel pro organizaci PF (poř. č. 8/2012, čj. 65/2012),

  • Pravidla pro organizaci studia PedF (poř. č. 9/2012, čj. 103a/2012) a

  • Pravidla pro přiznávání stipenidí PedF (poř. č. 10/2012, čj. 103b/2012).

 14. AS UK vyjádřil kladné stanovisko k návrhu opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK.

 15. AS UK projednal návrh na pronájem části střechy pro umístění telekomunikačního vedení a technologie na objektu UK v Praze U Kříže 661, Praha 5 – Jinonice společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: 64949681 a vyjadřuje k němu své kladné stanovisko

 16. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, provozování a užívání kabelového vedení v části pozemku parc. č. 602/5 v k.ú. Břevnov, obec Praha, ve prospěch PREdistribuce a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 27376576, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.

 17. AS UK projednal návrh na pronájem nebytových prostor v Celetné ulici č.p./č.o. 597/13, Praha 1 “Restaurace U Bakaláře“ stávajícímu nájemci společnosti U Bakaláře, s.r.o., se sídlem Celetná 597, 110 00 Praha 1, IČ: 45805806 a vyjadřuje k němu své kladné stanovisko.

 18. AS UK projednal návrh na pronájem nebytových prostor v ulici U nemocnice 3, Salmovská 5, č.p. 1563, Praha 2, občanskému sdružení VŠTJ Medicina Praha, o.s., se sídlem Salmovská 5, Praha 2, IČ: 49277928 a vyjadřuje k němu své kladné stanovisko.

 19. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 20. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.

 21. AS UK žádá vedení univerzity, aby pro členy senátu zpřístupnilo úplné texty přihlášek Programu rozvoje vědních oblastí včetně všech příloh.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK

Usnesení přijatá na mimořádném zasedání AS UK dne 8. června 2012

 1. AS UK schválil program mimořádného zasedání.

 2. AS UK schválil změnu Rozpisu státních neinvestičních dotací a příspěvků na provoz fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2012 – Rozpis finančních prostředků na jednotlivé programy PRVOUK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám