Usnesení AS UK přijatá na zasedání dne 18. ledna 2013

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 18. ledna 2013


 1. AS UK schválil program zasedání ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 7. prosince 2012.

 3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK vzal informace o přípravě novely vysokoškolského zákona.

 5. AS UK schválil Změnu Přílohy č. 10 Statutu UK ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

 6. AS UK schválil Změnu Zásad používání a ochrany znaku UK ve znění schválené modifikace a pozměňovacího návrhu.

 7. AS UK schválil změnu Stipendijního řádu UK ve znění schválené modifikace.

 8. AS UK schválil Principy rozdělování dotací a příspěvků na UK v roce 2013.

 9. AS UK odvolává Mgr. Samuela Zajíčka z funkce náhradníka delegáta UK ve Studentské komoře Rady vysokých škol.

 10. Hlasování o odvolání a o delegaci náhradníka Univerzity Karlovy ve Studentské komoře Rady vysokých škol na jednom zasedání pléna senátu (čl. 33 odst. 3 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy) je přípustné.

 11. AS UK zvolil Mgr. Miroslava Makajeva náhradníkem delegáta ve Studentské komoře Rady vysokých škol.

 12. AS UK projednal návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění částky 5 260 tis. Kč na přestavbu menzy 17. listopadu.

 13. AS UK schválil

  • Volební a jednací řád AS 2. LF (poř. č. 13/2012, čj. 190/2012) a

  • Změnu a doplnění Pravidel pro přiznávání stipendií na FHS (poř. 4/2012, čj. 167/2012)

  s výhradou legislativně-technických oprav.

 14. AS UK projednal

  • návrh Opatření rektora o svěření pozemků parc. č. 300/24, parc. č. 300/25 a parc. č. 300/26 v k.ú. Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu

  • návrhy Opatření rektora o svěření nemovitostí v k.ú. Horusice, obec Veselí nad Lužnicí a nemovitostí v k.ú. Nové Město, obec Praha do správy Přírodovědecké fakulty a nemovitostí v k.ú. Nové Město, obec Praha do správy Matematicko-fyzikální fakulty

  a vyjadřuje k těmto návrhům kladné stanovisko.

 15. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, provozování a užívání zařízení tramvajové trati v části pozemku parc. č. 302/6 v k.ú. Veleslavín, obec Praha, ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22, IČO 00005886, a doporučuje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.

 16. AS UK projednal

  • návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v Podzámčí zámku Poděbrady nájemci Miloši Novákovi, Zbožská 215, 290 01 Poděbrady – Velké Zboží, IČ: 65740190,

  • návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu kolejí Otava v Praze 4, se stávajícím nájemcem - společností GARPO catering spol. s r.o., se sídlem Přemyslovská 23/2011, 130 00 Praha 3,

  a vyjadřuje k návrhům kladné stanovisko.

 17. AS UK vzal na vědomí Plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru UK pro rok 2012.

 18. Za obsah repozitáře s podkladovými materiály pracovních komisí senátu, pokud na ně budou odkazovat internetové stránky senátu odpovídá daná pracovní komise a po formální stránce předseda komise.

 19. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 20. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám