Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. ledna 2013

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. ledna 2013, 17:30


Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Josef Staša


Přítomní hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

 2. Předsednictvo AS UK jmenovalo na návrh předsedy komise RNDr. Eugena Kvašňíáka, Ph.D., extramulárním členem ediční komise.

 3. Předsednictvu AS UK navrhuje, aby za obsah repozitáře s podkladovými materiály pracovních komisí senátu, pokud na ně budou odkazovat internetové stránky senátu odpovídala daná pracovní komise a po formální stránce předseda komise.

 4. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.

  J. M. pan rektor předsednictvo seznámil s průběhem jednání reprezentací vysokých škol s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o připravované novele vysokoškolského zákona.

  Pan rektor dále informoval o podobě státního rozpočtu na vysoké školy schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Přesný způsob rozdělení prostředků ze státního rozpočtu na jednotlivé vysoké školy zatím ministerstvo školství nestanovilo. Podle předběžných informací by mělo v případě finančních prostředků ze státního rozpočtu pro Univerzitu Karlovu v roce 2013 dojít k jejich mírnému 3% nárůstu.

  Dále pan rektor předsednictvo seznámil s obsahem návrhu Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2013, které senátu předkládá k projednání na příští zasedání AS UK, a podrobně seznámil se změnami v Principech oproti roku 2012.

  Pan kvestor předsednictvo seznámil s obsahem návrhu na čerpání mimořádného příspěvku pro UK. Navrhuje se uvolnit finanční prostředky ve výši 5,25 mil. korun na zahájení přestavby Menzy 17. listopadu.

  Dále pan rektor předsednictvo informoval o předkládaných záměrech právních úkonů a opatření rektora.

 5. J. M. pan rektor předsednictvu AS UK v elektronické podobě předal přihlášky do Programu rozvoje vědních oblastí na UK včetně příloh.

 6. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání pléna senátu dne 18. ledna 2013:

  1. Zahájení, určení skrutátorů

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 7. prosince 2012

  3. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora

  4. Diskuse o přípravě novely vysokoškolského zákona s náměstkem ministra školství

  5. Vnitřní předpisy univerzity

  6. Principy rozdělování dotací a příspěvků na UK v roce 2013

  7. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na přestavbu objektu menza 17. listopadu

  8. Vnitřní předpisy fakult

  9. Vyjádření k návrhům opatření rektora

  10. Vyjádření k právním úkonům

  11. Hodnocení plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru UK pro rok 2012

  12. Reakce vedení UK na žádost na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  13. Doplnění koncepce využívání elektronických médií AS UK

  14. Informace z pracovních komisí

  15. Informace z Rady vysokých škol

  16. Různé

 7. Předsednictvo AS UK s vedením UK znovu diskutovalo o podnětu Karoliny Henner. Stěžovatelka bude pozvaná k osobnímu jednání na dobu, kdy se podle jejího tvrzení bude nacházet na území České republiky, tedy na konec ledna 2013.

 8. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat 18. ledna 2013 v 9:00.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám