Zápis ze zasedání předsedictva AS UK ze dne 30. ledna 2013

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. ledna 2013, 18:30

Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jakub Jeřábek, Jan Royt


Přítomní hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK



 1. 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Usnesení Hlavní volební komise k průběhu a výsledku řádných voleb do AS UK pro období 2013 – 2016

  • Pravidla pro organizaci studia na 3.LF

 2. 2. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval o lednovém jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Rada projednávala návrh státního rozpočtu na vědu v roce 2014 a střednědobý výhled financování vědy v letech 2015 a 2016.

  Pan kancléř informoval o průběhu projednávání novely vysokoškolského zákona. Zástupci reprezentací vysokých škol obdrželi upravený katalog oblastí, kterých by se měla novela týkat. V materiálu došlo k posunu oproti výsledku jednání se zástupci reprezentací, zejména v oblasti kontraktového financování. Na jednání byla domluvena některá kompromisní řešeni. Například v oblasti funkčních míst profesorů a v oblasti veta správní rady k rozhodnutím akademického senátu. Dne 5. února 2013 by mělo ministerstvo školství zveřejnit definitivní návrh katalogu témat, který bude diskutován na setkání České konference rektorů a širšího předsednictva RVŠ dne 12. února 2013. Následovat by měla následovat alespoň čtrnáctidenní diskuse k paragrafovanému znění a poté bude zahájeno připomínkové řízení, do kterého by měly být zařazeny reprezentace vysokých škol.

 3. Předsednictvo AS UK navrhuje plénu senátu doc. RNDr. Daniela Fryntu, Ph.D., na funkci delegáta AS UK v dozorčí radě Grantové agentury UK.

 4. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání pléna senátu dne 8. února 2013:

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů

  2. Zpráva o činnosti AS UK za volební období únor 2012 – leden 2013

  3. Zápis ze zasedání AS UK dne 18. ledna 2013

  4. Volba předsedy AS UK

  5. Volba místopředsedy AS UK

  6. Volba dalších členů předsednictva AS UK

  7. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora UK

  8. Nominace zástupce AS UK v dozorčí radě GA UK

  9. Ustavení pracovních komisí

  10. Informace z pracovních komisí

  11. Informace z Rady vysokých škol

  12. Různé

 5. Předsednictvo AS UK a vedení univerzity se dohodly na ustavení pracovní skupiny k podnětu Kamily Henner ve složení tří zástupců ze stany vedení univerzity a tří zástupců ze strany senátu. Předsednictvo nominovalo dr. Martina Kuthana (PřF), předsedu ekonomické komise, Mgr. Miroslava Makajeva (PF), předsedu petiční komise, a člena předsednictva dr. Jakuba Jeřábka (FSV). Jednání pracovní skupiny by se mělo uskutečnit do 8. února 2013.

 6. Předsednictvo AS UK kvůli harmonizaci činnosti senátu v letním semestru akademického roku 2012/2013 navrhuje předsednictvu AS UK, které bude zvoleno na zasedání senátu 8. února 2013, časový plán zasedání senátu v letním semestru 15. března, 19. dubna a 24. května 2013.

  Časový plán v letním semestru akademického roku 2012/2013 stanoví předsednictvo AS UK, které bude zvoleno na zasedání pléna senátu 8. února 2013.

 7. Predsednictvo AS UK na návrh členů předsednictva z řad studentů, na základě dohody mezi členy senátu z řad studentů, svolává výjezdní pracovní schůzku členů senátu z řad studentů a stanovení přesného termínu a organizací této schůzky předsednictvo pověřuje dr. Josefa Fontanu a bc. Martina Holého.

 8. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat 8. února 2013 v 9:00 na sekretariátu senátu.



Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208






Jak k nám