Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. prosince 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. prosince 2012, 9:00


Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Josef Staša


Přítomní hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Protokol o průběhu a výsledku voleb do AS UK na FSV

 2. Předsednictvu AS UK se nejeví jako vhodné na veřejných stránkách Univerzity Karlovy zveřejňovat odkaz na stránky soukromé osoby, byť s materiály vztahujícími se k činnosti pracovní komise, proto doporučilo, aby byl odkaz na repozitář ediční komise zveřejňován v zápisech ze zasedání komise. S případným zveřejněním odkazu je nezbytně nutné stanovit odpovědnost za obsah zveřejňovaný v repozitáři.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo návrh usnesení pléna senátu k přípravě novely zákona o vysokých školách.

  AS UK zdůrazňuje, že z požadavku kvality návrhu novely zákona o vysokých školách nelze slevovat pod záminkou údajné potřeby jeho rychlého projednání a omluvou nemůže být zejména snaha o dodržení harmonogramu formulovaného jako politické zadání.

  Mají-li být obsahem nová nebo konkretizovaná řešení, je třeba je řádně projednat s celými vysokoškolskými reprezentacemi i v rámci širší akademické obce.

  V naposled předloženém materiálu chybí byť jen náznak zodpovědného řešení jednoho z kardinálních problémů, jimž je diverzifikace vysokých škol. Nezodpovědným je naopak pokus znovu otevírat restrikce akademické samosprávy, jejíchž projevem je zejména omezování působnosti akademických senátů.

  Je za hranicí troufalosti vracet do novely témata, která nedávno tak rozjitřila akademickou veřejnost.

 4. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.

  Pan kancléř informoval, že vzhledem k diskusi o návrhu Vlastní hodnotící zpráva – internacionalizace bude návrh stažen a předložen na některé z příštích zasedání a bude zohledněno

 5. Předsednictvo AS UK projednalo změnu navrženého programu zasedání pléna senátu:

  • bod Stav přípravy novely vysokoškolského zákona zařadit jako za bod 3 Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 6. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat 8. ledna 2013 v 17:30.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám