Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. října 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. října 2012, 17:30


Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Josef Staša


Přítomní hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • vzdání se mgr. Jana Šatry (PřF) členství v AS UK

  • vzdání se Patrika Stegmanna (LF HK) členství v AS UK

  • prohlášení bc. Marka Nečady podle čl. 9 odst. Volebního a jednacího řádu ASUK a oznámení o zápisu do bezprostředně navazujícího studia

  • prohlášení bc. Martina Holého podle čl. 9 odst. Volebního a jednacího řádu ASUK a oznámení o zápisu do bezprostředně navazujícího studia

  • prohlášení mgr. Miroslava Makajeva podle čl. 9 odst. Volebního a jednacího řádu ASUK a oznámení o zápisu do bezprostředně navazujícího studia

  • žádost mgr. Miroslava Makajeva o jmenování za člena Ekonomické, Legislativní, Petiční, Sociální a Studijní komise AS UK

  • návrh změny a doplnění Pravidel pro organizaci studia na FHS

  • návrh Organizačního řádu CERGE

  • návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV

  • dopis J. M. pana rektora ve věci zpřístupnění přihlášek PRVOUK členům senátu

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace hlavní volební komise, že na uprázdněné místo člena AS UK z řad studentů Přírodovědecké fakulty není náhradník a vyhlásilo doplňovací volby.

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci, že hlavní volební komise povolala náhradnici Kláru Licimbergovou na uprázdněné místo člena AS UK z řad studentů Lékařské fakulty v Hradci Králové.

 4. Předsednictvo AS UK jmenovalo mgr. Miroslava Makajeva (PF) členem Ekonomické, Legislativní, Petiční, Sociální a Studijní komise AS UK.

 5. Předsednictvo AS UK postoupilo návrhy vnitřních předpisů fakult a součástí k projednání Legislativní komisí AS UK.

 6. Předsednictvo AS UK schválilo usnesení, které projednalo per rollam dne 3. července 2012:

  Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze se znepokojením sleduje disciplinární řízení vedené Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni proti studentovi Tomáši Hnetilovi a v této věci plně podporuje usnesení Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 28. června 2012.

 7. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.

  J. M. pan rektor předsednictvo AS UK informoval o tom, že Vědecká rada schválila zbývající přihlášku P38 PRVOUK.

  Dále pan rektor informoval přípravě rozpočtu na vzdělávací činnost v roce 2013. Vláda schválila navržený rozpočet na vzdělávací činnost vysokých škol vyšší o 700 mil. korun než v letošním roce. Ve středu 10. října 2012 bude o návrhu rozpočtu, zejména o způsobu rozdělení prostředků mezi jednotlivé vysoké školy, jednat reprezentativní komise ministerstva školství. Ve způsobu rozdělování je navržena úprava kriteria kvality a úprava jeho parametrů.

  Pan rektor dále informoval o přípravě rozpočtu na vědu v roce 2013. Vláda rovněž schválila rozpočet v podobě, ve které byl předložen Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Návrh rozpočtu tak nezohledňuje dosažené měřitelné výsledky výzkumu. Pan rektor dále informoval o jednání komise pro hodnocení výsledků, která pod vedením prof. Málka připravuje novou verzi metodiky hodnocení výsledků výzkumu. Počítá se též s propojením na evropský projekt Metodika. Zásadní problémem je utržení vazby přidělovaných prostředků na výsledky výzkumu.

  Stručně pan rektor informoval o vývoji v otázce reformy vysokých škol. Ministr školství deklaroval, že novela vysokoškolského zákona by měla být předložena do konce kalendářního roku.

  Dále pan rektor informoval o průběhu přijímacího řízení a přezkumné řízení. Přijímací řízení v současnosti probíhají bez větších problémů, počet odvolání je v řádu 1%.

  Pan rektor dále předsednictvo seznámil s materiály předkládanými k projednání senátu:

  - Aktualizace Dlouhodobého záměru UK na rok 2013,

  - Návrh na uvolnění dalších prostředků na PRVOUK P38,

  - Návrh opravy Rozpisu finančních prostředků na PRVOUK P15 a P17 a

  - Návrh valorizace stipendií.

  Předsednictvo AS UK postoupilo projednání valorizace stipendií sociální a ekonomické komisi, a všem pracovním komisím Aktualizaci Dlouhodobého záměru UK.

  Pan kvestor předsednictvo seznámil s předkládanými materiály pro jednání pléna senátu:

  - Návrh na využití rezerv,

  - Návrh na využití prostředků vázaných v rozpisu na rok 2012,

  - Návrh dodatečného zvýšení prostředků CERGE.

  Pan kvestor informoval předsednictvo o žádosti ředitele KaM o prodej neupotřebených budov v Brandýse nad Labem a požádal předsednictvo, aby nominovalo zástupce senátu do komise, která bude žádost ředitele posuzovat.

  Na závěr pan kvestor informoval, že se budou konat slavnostní poklepávání základních kamenů výstavby kampusů v Hradci Králové a v Plzni.

  Předsednictvo AS UK nominovalo dr. Martina Kuthana a dr. Jakuba Jeřábka zástupci senátu v komisi pro prodej budov v Brandýse nad Labem.

 8. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání pléna senátu 19. října 2012

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 8. června 2012

  3. Zpráva o činnosti předsednictva v době letních prázdnin

  4. Volba dalšího člena předsednictva

  5. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora

  6. Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2013

  7. Návrh na uvolnění zbývajících části prostředků na program PRVOUK P38

  8. Návrh na opravu Rozpisu finančních prostředků na programy PRVOUK P15 a P17

  9. Návrh na využití části prostředků vázaných v rozpisu na rok 2012

  10. Návrh na dodatečné zvýšení prostředků CERGE

  11. Vnitřní předpisy fakult

  12. Věcný záměr Opatření rektora, kterým se valorizuje výše stipendií

  13. Právní úkony

  14. Informace z pracovních komisí

  15. Informace z Rady vysokých škol

  16. Různé

 9. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat v úterý 19. října 2012 v 9:00.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UKZpráva o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdni akademického roku 2011/2012


Mimo řádné zasedání 9. října 2012 se předsednictvo v době letních prázdnin sešlo na dvou zasedáních 8. a 14. srpna 2012, na kterých sledovalo doručenou korespondenci senátu.

Předsednictvo AS UK dále projednalo způsob zpřístupnění přihlášek PRVOUK včetně příloh. Přihlášky byly zpřístupněny 9. října 2012 od 13 do 18 hodin v Císařském sále Karolina.

Předsednictvo AS UK projednalo žádosti Jeho Magnificence pana rektora o vyjádření senátu k výstavbě Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové a k výstavbě Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace posoudilo žádosti jako neodkladné, a na základě usnesení Akademického senátu UK, kterým bylo zmocněno v době letních prázdnin jednat v neodkladných záležitostech jménem senátu, vyjádřilo k záměrům kladné stanovisko.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zpracoval:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám