Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. srpna 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. srpna 2012, 17:30


Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Josef Staša


Člen předsednictva omluven:

Martin Holý


Přítomní hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Žádost J. M. pana rektora o vyjádření senátu na výstavbu kampusu v Plzni

  • Žádost J. M. pana rektora o vyjádření senátu na výstavbu kampusu v Hradci Králové

  • Vyjádření členů senátu k žádostem J. M. pana rektora o vyjádření senátu na výstavbu kampusů v Plzni a v Hradci Králové prostřednictvím uzavřené emailové konference senátu

 2. Předsednictvo AS UK projednalo žádost J. M. pana rektora o vyjádření senátu k právním úkonům na výstavbu kampusů v Plzni a v Hradci Králové. Seznámilo se s vyjádřeními členů senátu. S vyjádřením kladného stanoviska právním úkonům se vyjádřili souhlas prof. Jan Krejsek (LF HK), Miroslav Makajev (PF), dr. Marta Chromá (PF), dr. Martin Havrda (3.LF), doc. Martin Doležal (FaF), prof. Zuzana Červinková (LF HK), ing. František Zahálka (FTVS), dr. Jan Kranát (HTF), mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP). K vyjádření souhlasu Miroslav Makajev (PF) a Ing. František Zahálka (FTVS) připojili připomínku ke způsobu přípravy a načasování právních úkonů, výběrového řízení a ke způsobu vyjádření senátu; Miroslav Makajev (PF) připojil připomínku k textu návrhu smlouvy na zhotovení kampusu v Plzni, kterým je upraveno stanovení ceny v přípravě změny DPH a dr. Martin Havrda (3.LF) připojil připomínku týkající úpravy textu smluv ve věci záchranného archeologického výzkumu.


  Usnesení k právnímu úkonu, výstavbě kampusu v Hradci Králové


  Předsednictvo AS UK, na základě usnesení Akademického senátu UK, kterým bylo zmocněno v době letních prázdnin jednat v neodkladných záležitostech jménem senátu, posoudilo žádost o vyjádření k výstavbě Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jako neodkladnou, projednalo návrh na výstavbu a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

  Hlasování

  pro 5, proti 0, zdrželi se 0

  Schváleno


  Usnesení k právnímu úkonu, výstavbě kampusu v Plzni


  Předsednictvo AS UK, na základě usnesení Akademického senátu UK, kterým bylo zmocněno v době letních prázdnin jednat v neodkladných záležitostech jménem senátu, posoudilo žádost o vyjádření k výstavbě Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jako neodkladnou, projednalo návrh na výstavbu a vyjadřuje k němu kladné stanovisko za předpokladu, že do uplynutí lhůty pro podání námitek nebudou uplatněny námitky uchazečů výběrového řízení.

  Hlasování

  pro 5, proti 0, zdrželi se 0

  Schváleno

 3. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat úterý 9. října 2012 v 17:30.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK
Usnesení přijata na zasedání předsednictva AS UK dne 14. srpna 2012 1. Předsednictvo AS UK, na základě usnesení Akademického senátu UK, kterým bylo zmocněno v době letních prázdnin jednat v neodkladných záležitostech jménem senátu, posoudilo žádost o vyjádření k výstavbě Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jako neodkladnou, projednalo návrh na výstavbu a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 2. Předsednictvo AS UK, na základě usnesení Akademického senátu UK, kterým bylo zmocněno v době letních prázdnin jednat v neodkladných záležitostech jménem senátu, posoudilo žádost o vyjádření k výstavbě Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jako neodkladnou, projednalo návrh na výstavbu a vyjadřuje k němu kladné stanovisko za předpokladu, že do uplynutí lhůty pro podání námitek nebudou uplatněny námitky uchazečů výběrového řízení.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


za správnost: Mgr. Daniel Feranc, tajemník A SUK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám